Motivet är att föräldrar och elever har rätt till en tydlig information om hur det går i skolan. I dag får eleverna sitt första betyg i årskurs åtta.

Förslaget om tidigare betyg är anpassat efter hur undervisningen är upplagd. Eftersom eleverna ofta börjar med moderna språk först i årskurs sex ska betyg i språkval sättas första gången i årskurs sju.

I de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena, NO respektive SO, ska betyg sättas i varje enskilt ämne, men för årskurs sex ska det vara tillåtet att sätta sammanfattande betyg i NO respektive SO, enligt utbildningsministern.

Tidigare betyg kommer att leda till bättre studieresultat, enligt utbildningsminister Jan Björklund.

Om regeringsförslaget genomförs blir årets fjärdeklassare den första kull som betygsätts i årskurs sex. De, liksom de äldre eleverna, får dessutom betyg enligt den nya skalan med bokstavsbetygen A-F, med A som toppbetyg. Denna förändring har riksdagen redan klubbat igenom.

I betygsskala är A toppbetyg, följt av B, C D och E. Ett sjätte steg, F, motsvarar dagens Icke godkänd (IG).

Med detta upplägg hinner betygsförslaget ut på remiss, men inte till riksdagen för slutligt avgörande före valet. Betyg från årskurs sex blir därmed en fråga även i valrörelsen 2010. Och Björklund konstaterade att oppositionspartierna har olika åsikter i frågan.