Man tror inte sina sinnen när nyheten om golfbanans förvandling till bostadsområde är förstanyhet i Corren. Inte i sin vildaste fantasi kunde man föreställa sig att ett parkområde som är

hävdat sedan 60 år tillbaka av generationer av golfspelare och skidåkare skulle förstöras och gå om intet. Till vilken glädje är det att förstöra detta område för tusentals människor?

Kan ni föreställa er att utplåna Wimbledon eller Hyde Park i London till förmån för bostäder eller Bologneskogen i Paris, Humlegården i Stockholm eller Hagenbecks zoo i Hamburg. Är inte dessa platser utryck för starka långvariga kulturyttringar? Är det inte därför som de finns kvar och inte utgör bostadsområden, är det inte för att politiker och planerare förstått att förädla sina städer och ta vara på det som skapats. De 10 000–15 000 människor som ska bo på golfbanan bor lika gärna på annan plats som bättre stöder en human stadsplanering.

Skulle vår stad bli ännu ett strå tätare och bättre om vi även byggde i Vallaskogen, ytterligare 10 000–15 000 skulle få plats? Då har vi ökat innerstaden med 20 000–30 000 om både golfbanan och Vallaskogen tas i anspråk. Vad har vi vunnit på det? Eller skulle vi bygga ännu högre hus och få plats med dubbelt så många, det är också en lösning i samma anda.

Förtätning leder till mer trafik, större trafikleder skapar också mer trafik. Så länge det är tillåtet att bo där man önskar utan att ta hänsyn till avstånd till jobb etcetera, så länge kommer vi att ha främst bilar som tar oss till jobbet. Linköping kommer med bebyggelse på golfbanan att få ökad innerstadstrafik, mer luftföroreningar och framför allt mindre grönområden att vistas i men som också bidrar till en ovänligare stad.

Linköping och Sverige som helhet med stora obebyggda ytor behöver inte göra samma misstag som en rad storstäder runt om i världen har gjort. Det måste finnas ett annat sätt att tänka, som inte innebär att förtätning är svaret med ökad trafik som en följd.

Ni som förslagit att omintetgöra golfbanan: Förstår ni inte att ni förstör en kultur, det är ett fritidsområde som tusentals människor använder regelbundet, som de känner kärlek till och som ger mervärde till deras upplevelse av sin stad och livet. I stället för att förädla staden och finna lösningar som behåller en sådan stark kulturyttring som golfbanan utgör så tänker ni för kortsiktigt och utan den split vision som bör utmärka en god stadsplanerare.

Långt in i framtiden, när ni som planerar och vi som stadsbor är döda så är Linköping en stad på en miljon människor. Vilket värde tror ni ett grönområde som golfbanan har då? Ni kommer att uppmärksammas i historieskrivningen och flera ger er postuma guldstjärnor … för bostäderna eller för det bevarade grönområdet?

Sten-Magnus Kullberg