Så fort det handlar om människors samlevnad kommer en maktdimension in i relationerna. Vem eller vilka skall bestämma när man står inför gemensamma vägskäl och viktiga avgöranden? På samma sätt fungerar det i organisationer och i samhället som helhet. I det senare fallet har i vår västerländska sfär länge en demokratisk strävan gjort sig gällande. Många organisationer är dessutom ”platta”, det vill säga man eftersträvar medarbetarnas delaktighet och medansvar.

Men om ”främmade röster” gör sig gällande i en organisation eller i ett samhälle? Hur bör man då agera? Och när det gäller en kristen kyrka, såsom Svenska kyrkan, vilka skall styra i den? Den är mer än en sammanslutning av människor med ett visst intresse och därmed väsensskild från en fiskeförening eller ett politiskt parti. Men så länge det har funnits pengar, andra resurser och ”maktpositioner” i kyrkan har politiska krafter haft intresse av henne. Vi har sett det genom århundraden. Vi har också sett hur bruk har blandats med missbruk. Så har politiska intressen emellanåt även velat styra innehållsfrågor i tron och hur kyrkan skall ställa sig i politiska frågor med avstamp i ideologier och partiböcker – sedan 68-vågen mest med vänsterklang. Fortfarande ställer politiska partier upp i kyrkovalet, såväl Socialdemokraterna, Centerpartiet som Sverigedemokraterna.

Men i nomineringsgruppen Frimodig kyrka finns ett opolitiskt alternativ som tar sin utgångspunkt i trons centrum, Jesus Kristus, och i de bibliska texternas relevans för dagens moderna samhälle, i vilket alltför många far illa och har tappat djupdimensionen i livet och fastnat i ytan, om än ekonomiskt och prylmässigt välbeställda. Inom Frimodig kyrka värnar vi den enskilda människan och hennes unika gåvor, som kan bidra positivt till kyrko- och samhällsgemenskapen. Alla kan, får och bör bidra.

Men besluten som tas måste naturligtvis vara förankrade i och förenliga med Guds ord om de ska bära god frukt, menar vi. Precis som fiske bör står i centrum i fiskeföreningen, så bör Jesus stå i centrum i kyrkan och i hennes beslutsorganisationer – inte partiprogram och/eller tillfällig politisk korrekthet.

Vi vill att Kyrkan ska stå stadigt förankrad, vara pålitlig och öppen, bygga på fast grund, över tiden. Vi värnar en levande, livskraftig kyrka med Jesus och gudstjänsten i centrum. Vi ser att arbetet med de verkligt utsatta är ett viktigt diakonalt arbetsfält. Vi vill verka för en kyrka som har som sitt främsta mål att föra människor till en levande och helande gemenskap, med Gud och varandra, för enskildas och samhällets bästa.

Så lägg din röst på Frimodig kyrka i kyrkovalet! Då kan kyrkklockornas klang – och det gyllene korset på vår flagga – fortsatt representera en livgivande helande kristen tro i vår kyrka och i vårt land, ja, representera såväl våra rötter som vår framtid och vårt hopp. Då värnar du en kyrka för folket på en genuint kristen grund.