Statistik från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån visar att omkring 76 procent i hela befolkningen i åldrarna 16–64 år var sysselsatta år 2013. Bland personer med funktionsnedsättning var andelen avsevärt lägre: 62 procent. Ännu sämre såg det ut för personer med funktionsnedsättning som Arbetsförmedlingen klassat har nedsatt arbetsförmåga. Även om man bland dem kan skönja en liten ökning i sysselsättningsgraden i förhållande till 2008, är andelen sysselsatta ännu inte uppe i 1998 års nivå. Bara 55 procent återfanns på arbetsmarknaden 2013.

Det är samhällsekonomiskt dumt att inte ta tillvara alla människors vilja och förmåga att jobba. I rapporten ”Dörrarna stängs innan alla fått plats” framtagen av nationalekonomen Dan Andersson (2012), på uppdrag av bland andra Handikappförbunden, visas att redan när en arbetslös person arbetar tio procent uppstår en samhällsekonomisk vinst. Det är en försiktig beräkning som utgår från en av arbetsmarknadens lägsta löner: 16 600 kronor i månaden. Varje person som ges tillträde till arbetsmarknaden är alltså en ren vinstaffär. Men att ha ett arbete handlar inte bara om ekonomi. Ett jobb ger också sammanhang och delaktighet i samhället och är i yttersta hand en mänsklig rättighet.

Trots att arbetslösheten alltid har varit hög för människor med funktionsnedsättning har de arbetsmarknadspolitiska programmen för personer med funktionsnedsättning inte reformerats nämnvärt på decennier. Den så kallade FunkA-utredningen påtalade stora brister i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen redan 2012. Utredningen lämnade en rad förslag på nödvändiga reformer som Handikappförbunden till stor del stöder. Nu måste regeringen snarast lägga en proposition om genomförandet av FunkA-utredningens förslag. Höjt tak för lönebidrag och enklare regler för lönestöd är två viktiga delar. Den arbetssökande behöver ges större valfrihet och inflytande över de stödinsatser som Arbetsförmedlingen erbjuder.

Arbetsförmedlingens verksamhet behöver dessutom styras upp hårdare för att säkerställa att budgeterade medel faktiskt når de resultat som regering och riksdag förväntar. Styrningen av myndighetens verksamhet bör bygga på incitament som stimulerar kvalitet, effektivitet och utfall.

Alla människor som har en arbetsförmåga har rätt att kunna försörja sig genom arbete, oavsett hur stor eller liten denna arbetsförmåga är. Människor med funktionsnedsättning är en arbetskraft som behövs i samhället.