En stor utmaning för Sverige är hur den stora gruppen nyanlända med låg utbildning ska kunna få jobb. Redan innan den stora flyktingvågen förra året så hade vi betydande problem att skapa jobb åt en stor grupp utrikes födda. Bristande matchning, höga skatter och kostnader, ineffektiva etableringsinsatser och för svagt företagsklimat har bidragit till att göra det svårare för människor från andra länder att komma in på arbetsmarknaden.

De senaste tio åren har antalet personer i arbetskraften ökat betydligt mer än normalt. Det beror på förändringar i sjukförsäkringen, finanskrisen, den stora invandringen och teknikutveckling som gör att en del jobb inte längre behövs. Sammantaget har detta lett till en utbudschock av arbetskraft i Sverige.

När utbudet av arbetskraft ökar så måste också jobben bli fler. Men detta har inte skett. Höga trösklar in på arbetsmarknaden gör att många med låg utbildning i stället fastnar i långvarigt bidragsberoende. Detta är en stor kostnad för samhället och det får stora sociala konsekvenser. Vi får ett mer tudelat samhälle.

Flera åtgärder behöver vidtas för att vända denna utveckling. Matchningen på arbetsmarknaden behöver bli bättre och det krävs stora insatser på utbildning. Vi behöver också lägre ingångslöner för att personer med låg utbildning ska kunna komma in på arbetsmarknaden. En rad expertorgan, ekonomer och organisationer pekar på att detta är nödvändigt för att arbetsmarknaden ska öppnas upp för dem som står utanför. Vi i Liberalerna håller med om allt detta och vi har också lagt fram ett förslag om så kallade Startjobb.

Startjobben innebär att nyanlända och ungdomar ska kunna anställas till avsevärt lägre kostnader. Hela arbetsgivaravgiften tas bort under fem år. Lönen landar på 14 000–16 000 kronor i månaden, vilket innebär cirka 11 000 kronor efter skatt. Detta är en bra bit under dagens ingångslöner på arbetsmarknaden, men samtidigt har över 2 miljoner människor i Sverige en lägre inkomst varje månad; till exempel många deltidsarbetande, pensionärer och studenter. Startjobben är riktiga jobb på arbetsmarknaden, och skulle leda till många nya jobb, inte minst inom tjänstesektorn.

Tyvärr saknar den rödgröna regeringen förståelse för hur viktigt det är att reformera arbetsmarknaden så att den stora gruppen nyanlända med låg utbildning ska kunna komma in. Regeringens åtgärder fokuserar i stort sett endast på den mindre grupp nyanlända som har hög utbildning. Vi i Liberalerna håller med om att dessa åtgärder också är viktiga, men det kommer inte lösa problemet med den stora gruppen som idag står utanför arbetsmarknaden.

Startjobben är inte någon mirakellösning för att råda bot på arbetslösheten i Sverige. Men det är en pusselbit av många för att fler människor ska kunna komma få jobb och känna framtidstro, i stället för att fastna i långvarigt bidragsberoende och utanförskap.

Fredrik Malm

riksdagsledamot (L)

Marie Asmarson

integrationsgruppen (L), Linköping