Vattenkraft är viktig för Sverige, men det är skillnad på stora och små kraftverk. De 1 030 minsta, inklusive de flesta i Östergötland, bidrar med mindre än 0,5 procent sammanlagt av vattenkraftelen. De kan självklart spela en stor roll för den enskilde ägaren, men samtidigt utgör de ofta ett hinder för fiskars vandring. Nu finns äntligen ett förslag på ny lagstiftning. Syftet är att ompröva kraftverken till rimliga kostnader för att förbättra situationen för de djur som för sin överlevnad är beroende av fritt strömmande vatten.

Arter som drabbats hårt av vattenkraften är ål, öring, harr, laxöring och flodpärlmusslor. Många ålar strimlas i vattenkraftverkens turbiner på väg till havet, exempelvis i kraftverket vid Älvås i Kimstad. De flesta vattenkraftverk bedrivs med gamla, ibland hundraåriga, tillstånd utan moderna miljövillkor som krav på fiskvandringsvägar, minimitappningar och fiskgaller. För att komma till rätta med detta måste lagen ändras.

Innan sommaren presenterade regeringen ett förslag som innebär att alla kraftverk ska prövas utifrån en nationell prövningsplan med avvägningar mellan energiproduktion, miljöhänsyn och kulturvärden. Prövningarna ska styras av vattendirektivets miljökvalitetsnormer. Kraftverksägare kommer enligt förslaget att få hjälp att bekosta miljöanpassningar, processer och produktionsförluster genom en solidarisk fond bekostad av de åtta största vattenkraftbolagen. Detta är ett resultat av energiöverenskommelsen 2016 då fastighetsskatten för vattenkraft sänktes.

Småskaliga vattenkraftverk som idag helt saknar tillstånd ska omfattas av ett moratorium (uppskov) från förelägganden från länsstyrelserna i avvaktan på prövning tillsammans med andra kraftverk i samma avrinningsområde. Kravet på miljökonsekvensbeskrivningar har tagits bort för att minska de administrativa kostnaderna.

Det är få som idag minns hur laxöringar hoppade upp genom forsarna i Motala ström – i Norrköping, vid Skärblacka och Malfors. Eller hur harren stod bakom varje sten i Svartåns forsar. Med det nya lagförslaget kommer en del av denna rikedom att kunna återskapas samtidigt som förutsägbarheten för verksamhetsutövarna ökar och elproduktionen tryggas.

Vi tror också att de ansträngningar som gjorts för att skydda småskaliga kraftverksägare och kulturmiljöer kommer att bli verkningsfulla. Det är därför angeläget att regeringen nu går vidare med förslaget och att riksdagen röstar igenom det.

Karin Lexén

generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Göran Toss

ordförande, Naturskyddsföreningens länsförbund i Östergötland