I en orolig omvärld måste Sveriges säkerhet stärkas. Nyligen drev vi moderater fram en ökning av försvarsanslagen men vi menar att det inte räcker. Självklart måste vi kunna försvara hela landet. Därför har vi internt föreslagit att utgifterna de närmaste 10 åren ska fördubblas.

Men förutom ökade satsningar på det militära försvaret måste vi också fokusera mer på vad andra hot såsom terrorism och klimatförändringar kan innebära för vår säkerhet. Därför anser vi att kunskapen om alltifrån vatten- och livsmedelsförsörjning till våldsbejakande terrorism måste bli bättre.

En central fråga i händelse av kris är tillgången till rent vatten. Det har hittills inte varit ett problem i Sverige, men inte minst vi östgötar vet att verkligheten är en annan. Ett förändrat klimat med mindre nederbörd och varmare perioder som torkar upp markerna påverkar grundvattnet. Runt om i Sverige finns dessutom brister i kommunala avloppssystem där kontaminerat vatten läcker ut i vattendrag och dricksvattentäkter. Nu senast drabbades Enköping. För att långsiktigt kunna säkra att vårt dricksvatten är fritt från parasiter och skadliga halter av läkemedelsrester, kemiska substanser etcetera behövs mer kunskap och forskning så att de mest effektiva metoderna kan hittas.

Då det gäller jordbruket har Sverige av tradition varit i princip självförsörjande. I dag är situationen en annan, men i händelse av kris måste Sverige kunna försörja sin egen befolkning. Att det finns beredskap för detta är fundamentalt. Många sätter kanske sitt hopp till omvärlden men i en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) konstateras att ”möjligheterna till stöd från EU är mycket begränsade om Sverige skulle drabbas av någon form av kris som omöjliggör att landet på egen hand kan klara sin livsmedelsförsörjning”. Sverige är således sårbart. Vi måste därför göra mer för att trygga vår livsmedelsförsörjning som i dagsläget är klart utsatt med tanke på jordbrukets dåliga lönsamhet och urbanisering. Ett effektivt jord- och skogsbruk ger dessutom förutsättningar att producera egen energi och minska sårbarheten på det området.

Då det gäller forskning om politisk extremism så finns det på flera håll i Sverige, men vi behöver lära oss mer. Särskilt gäller det våldsbejakande radikal islamism. Dels därför att detta är en relativt ny företeelse i vårt land, dels därför att Säkerhetspolisen bedömer att den våldsbejakande islamismen är det största terrorhotet mot Sverige. Detta är också en högaktuell fråga med tanke på de personer som har rest för att strida för IS, och som nu återvänder.

Sverige behöver ta ett helhetsgrepp på säkerhetsområdet. Vi behöver satsa mer på försvaret men också öka vår beredskap och kunskap om alltifrån vatten- och livsmedelsförsörjning till våldsbejakande terrorism. Men då vi moderater föreslog mer forskning om detta sade regeringen nej. Det är inte att ta säkerheten på allvar.