Linköping är på väg att bli ett hållbart samhälle för dagens och framtidens Linköpingsbor. Linköping ska vara koldioxidneutralt till 2025. Det betyder att kommunen då inte ska tillföra något nettotillskott av koldioxid till atmosfären.

Resultatet i kommunkoncernens klimat- och energiredovisning visar att vi är på rätt väg. Utsläppen minskar i alla kategorier. Driftstarten av den nya Lejonpannan hos Tekniska verken gjort att utsläppen från energianvändning i kommunala byggnader minskat kraftigt. Satsningen på en grön resplan för kommunanställdas arbetspendling och tjänsteresor har bland annat lett till att utsläppen från kommunala transporter minskat med 40 procent sedan 2010. Fler än två av tre bilar i kommunens fordonsflotta drivs på förnybara drivmedel och 855 av kommunens anställda har löneväxlat till en cykel.

När kommunfullmäktige nyligen antog nya treårsplaner för de kommunala bolagen har de fått ett förtydligat uppdrag om att bidra till målet om ett koldioxidneutralt Linköping till 2025. Som ordförande i Tekniska verken är jag glad över att vi i styrelsen nu beslutat att fasa ut det sista kolet och den fossila oljan från vår verksamhet. I kraftvärmeverket bakom stationen kommer nu kolpannan konverteras för att eldas med förnybara biobränslen och oljepannan kommer att köras på förnybar bioolja. Det innebär att vi kan använda restprodukter från den svenska skogsindustrin istället för att importera fossil energi.

Vi ska också bygga en anläggning för flytande biogas tack vare stöd från den grönröda regeringens satsning på klimatklivet, som betalar närmare hälften av byggnationen. Att satsa på flytande biogas (LBG-Liquified BioGas) i Linköping är viktigt för miljön. Flytande biogas kan till exempel användas som drivmedel i tunga transporter som lastbilar eller på fartyg som drivs på flytande naturgas.

Vi har kommit en bra bit men har mycket kvar att göra. Utsläppen från arbetsresor är till 80 procent bilresor. Därför behövs mer förnybara bränslen, och fler sätt att transportera sig. Vår framsynta satsning på Sveriges första elcykelpool kommer göra det smidigt att snabbt transportera sig inom staden. Jag tror också på satsningen på en samordnad varudistribution som nu rullat igång. Det innebär att vi tar bort stor del av utsläppen från varutransporter. Att det nu kommer 1 lastbil istället för 5 till en skola förbättrar dessutom trafiksäkerheten där många barn rör sig.

Ska vi nå målet att bli koldioxidneutralt till 2025 räcker det inte att kommunen agerar ensam. Vi har därför startat ”Linköpingsinitiativet”, klimatsamverkan med näringslivet. Där ingår de största företagen i kommunen för att gemensamt bidra till minskade utsläpp.

Steg för steg blir Linköping en mer klimatsmart kommun. Jag är stolt över det arbete vi gemensamt åstadkommit hittills och ser fram emot att under nästa år arbeta än mer intensivt för att vi i Linköping ska bidra till att lämna över en värld utan skenande klimatförändringar, med bra luft och god miljö åt våra barn och barnbarn.

Rebecka Hovenberg (MP)

miljökommunalråd Linköpings kommun