Utvecklingen är att allt mer avancerad vård utförs utanför sjukhusen av oss som arbetar inom primärvården. Vi instämmer helt med Monika Broman (L) som i Linköpingsposten 28/8 påtalar vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och alla de olika yrkeskompetenser som finns i primärvården behövs för att erbjuda bästa medicinska omhändertagande. Tyvärr finns det dock en stor övertro på effektivisering- och besparingsvinster med formaliserade team. Unika kompetenser kan inte ersätta varandra.

I utredningen "Effektiv vård" (Stiernstedt) poängteras att primärvården i framtiden ska vara grunden för vår sjukvård och stå för kontinuitet, tillgänglighet och kvalitet.

Vi har i Sverige idag en fortsatt stor brist på specialister i allmänmedicin. Detta får till följd att vi inte kan erbjuda en fast läkarkontakt till vår befolkning, trots att det har starkt vetenskapligt stöd och är något som Göran Stiernstedt i sin utredning påtalar som en väg till effektiv och bra vård. Därmed tappar vi också möjligheten att erbjuda en jämlik vård.

I Östergötland har en stor satsning gjorts på att öka antalet läkare som inriktar sig mot att bli specialister i allmänmedicin, men den satsningen täcker tyvärr enbart befintliga vakanser och kommande pensionsavgångar. För att det ska bli en reell utökning av antalet läkare som jobbar i primärvården och övriga resurser så måste en betydande andel av den totala sjukvårdsbudgeten överflyttas till primärvården. I Sverige utgör primärvården endast 17 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten, vilket är anmärkningsvärt lågt då de flesta andra europeiska länder lägger 30–40 procent av sjukvårdsbudgeten inom primärvården. För den utbyggnad av primärvården som planeras behövs en adekvat finansiering, utan detta kommer vi inte vidare.

För den stora majoriteten av multisjuka äldre så är en fast specialistkompetent läkare i allmänmedicin på vårdcentralen den absolut viktigaste faktorn för hur man upplever samordningen och informationen inom vården. I ovanstående parametrarna ligger Sverige efter i internationella jämförelser. Vårdens medicinska kvalitet är däremot god.

Trots upprepade löften om en satsning på primärvård så har primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdsbudgeten snarast minskat. För en adekvat ekonomi kan vi erbjuda en jämlik vård med god kvalitet och kontinuitet. Vi kan finnas där för både akuta tillstånd och de multisjuka äldre. Vi kan hjälpa till att hålla samman vårdförloppet.