Nu är semestern slut för de flesta och många barn börjar förskolan. Tyvärr innebär det också en ökning av förkylningar och andra sjukdomar. Ett barn på förskola är oftare sjukt än ett barn som är hemma. Som värst är sjukfrånvaron under årets första månader. Många föräldrar skämtar trött om att februari skulle kunna kallas för ”vabruari” då statistiken över vård av sjukt barn (vab) brukar toppa.

Över fem miljarder kronor betalade samhället ut i ersättning till föräldrar som under förra året var hemma med sjuka barn. Under 2013 tog Linköpingsbor ut nästan 90 000 nettodagar för vård av sjukt barn och de ersattes med runt 75 miljoner kronor. Detta var också tid då föräldrarna inte kunde gå till sina jobb och utföra arbetsuppgifter där. Föräldrarna tappade i inkomst och företagen i produktion. Inte sällan blir även föräldrarna själva smittade och sjuka.

Det finns kunskap och erfarenheter som visar att genom adekvata hygienrutiner kan man förebygga smittspridning, få friskare barn, sänka sjukskrivningen bland förskolepersonal och minska vab-kostnader. I Göteborg startades 2006 ett projekt med hygiensjuksköterska i förskolan (HYFS) som nu är ett permanent arbete i hela regionen för att minska sjukfrånvaron hos barn och personal. Detta arbete går främst ut på att en hygiensjuksköterska besöker förskolorna och tillsammans med personal och föräldrar utarbetar rutiner för att minska smittspridning. Även vid förskolelärarutbildningen vid Göteborgs universitet håller hygiensjuksköterskor föreläsningar så att nyutbildade förskolepedagoger får grundläggande information. HYFS finansieras av regionen och ingår i smittskyddsarbetet. Förskolan anses vara en viktig arena för folkhälsa och arbetet ses även som en del i att minska antibiotikaanvändningen och därmed risken för antibiotikaresistens.

Flera kommuner har inspirerats av Göteborgs framgångsrika arbete. I september 2013 startades exempelvis projektet ”Friskare barn” i alla förskolor i Leksand. En utvärdering av projektet visar att förskolepersonalens sjukfrånvaro har minskat med tio procent och barnens sjukfrånvaro med fem procent. Leksand har också haft nio procent färre vab-dagar i år än föregående år. Detta innebär ökad livskvalitet för alla dem som slipper att vara sjuka och att sparade resurser kan användas till exempelvis mer personal. Nu i höst startar Motala kommun – först i Östergötland – ett hygienprojekt i förskolor, med särskilt fokus på att minska förskolepersonalens höga sjukfrånvaro.

Låt även oss i Linköping arbeta för en friskare vardag genom att satsa på att förebygga smittspridning och stärka hygienrutinerna i förskolorna. Vinsten blir att Linköpings barn, föräldrar och förskolepersonal blir mindre sjuka samtidigt som resurser kan frigöras för att vidare utveckla välfärden.