Sverige är sämst i Europa på att ta vara på de studenter och forskare från länder utanför EU som verkar här. Så snart de avslutat sin forskning eller utbildning går deras visum ut och de måste lämna landet. Det är ett oerhört slöseri med kunskap och kompetens som skulle vara viktig för Sverige.

Folkpartiet har alltid eftersträvat satsningar på utbildning, forskning, entreprenörskap och innovationskraft. Vi menar att det är detta som kan skapa välstånd för vårt land. Därför har vi i både Europaparlamentet och i riksdagen tillsammans verkat för en förändring av denna regel. Äntligen har vi nu skarpa lagförslag som gör att utvecklingen kan gå vår väg.

Cecilia Wikströms (FP) rapport om hur EU ska bli bättre på att attrahera och behålla de studenter och forskare som verkar i EU:s medlemsländer antogs i Europaparlamentet i början av november med stor majoritet i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.

Det nya direktivet innehåller bindande regler för medlemsländerna och kommer bland annat att öka möjligheterna för studenter att arbeta på ett lagligt sätt under sina studier. Studenter ska kunna stanna 18 månader i det land där de studerat efter att studierna avslutats för att söka jobb, fortsätta forska eller kanske starta ett företag. Detta gäller också för doktorander. På så sätt tar vi vara på den talang, expertis och kreativitet som dessa studenter och doktorander besitter och som alla länder i EU verkligen behöver. Siffror från EU-kommissionen visar nämligen att vi i framtiden måste klara av att locka hit massor av arbetskraft under de närmsta decennierna bara för att klara av att upprätthålla dagens välfärdsnivå. Bara i Tyskland efterlyser man 5 miljoner människor redan nu och inför kommande år.

Europaparlamentet vill underlätta för studenter och forskare från tredje länder att stanna i ett EU-land efter avslutad utbildning eller forskarutbildning. Vi uppmanar nu ministerrådet, alltså medlemsländerna, att inta sin ståndpunkt så snart som möjligt så vi kan nå en överenskommelse och direktivet kan träda i kraft innan mandatperioden före valet i maj nästa år.

Här i Sverige ligger vårt hopp till den proposition om cirkulär migration som väntas komma under vintern. Vi ser fram mot att den ska innehålla skarpa förslag som underlättar för studenter och doktorander att söka jobb och arbeta här, såväl under som efter studier och disputation. Villkoren för doktorander bör på migrationsområdet åtminstone vara lika förmånliga som dem som gäller för arbetskraftsinvandrare. Något annat vore slöseri med den kompetens som kan leda till tillväxt, välstånd och i förlängningen generera nya jobb.