Att våra politiker ska vara med sin samtid och förstå vilka utmaningar vi står inför är ett rättmätigt krav vi kan ställa på våra folkvalda. Under hela hösten har debattens vågor gått höga – för snabbjärnväg, i en eller annan form, samt för och emot satsningar på regionens matarbanor, men få inlägg som belyser hela regionens tillväxtutmaningar.

Samma dag som Kalmar län ordnade ett seminarium i Linköping för att belysa matarbanornas betydelse publicerade några företrädare för Centerpartiet i Linköping en debattartikel om behovet av en upprustning av Tjust- och Stångådalsbanan. Det verkade som ett genombrott, äntligen vågade några östgötapolitiker ta till sig ett bredare perspektiv!

På regionnivå fortsätter dock Centerpartiet att agera mot satsningar på banorna. Var står Centerpartiet när det gäller att ta ansvar för en hel och sammanhållen region?

I Linköpings kommun är andelen resande med kollektivtrafiken låga 13 procent – trafikplanering och satsningar på kollektivtrafiken är en ickefråga, inga nya kollektivtrafiksatsningar i sikte – här ska frågan om ökat resande med kollektivtrafiken lösas genom att man informerar om dess förtjänster och goda miljöeffekter. Eller, väntar man möjligen på att regionen, som ytterst ansvarar för kollektivtrafiken, ska ta ett initiativ?

Med detta sagt är det glädjande att konstatera att SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, huvudman för våra regionala och kommunala organ har god insikt om behoven. I SKL:s remissvar som nyligen skickats till näringsdepartementet kan man läsa

- SKL anser att det avsätts otillräckliga medel för det järnvägsnät som är viktigt för den regionala tågtrafiken, vilket kommer påverka möjligheterna att öka kollektivtrafikresandet.

- SKL efterfrågar en högre grad av transparens gällande medfinansiering och att de regionala planerna tilldelas en större andel av den samlade ramen. Det är av största vikt att långsiktiga regionala prioriteringar inte åsidosätts av statliga förhandlingsinitiativ.

- SKL kan konstatera att de otillräckliga satsningarna på de regionala banorna kommer att få negativa konsekvenser för regionförstoring och tillväxt. SKL anser också att bättre förutsättningar för den regionala tågtrafiken på såväl låg- som högtrafikerade banor är en grundbult för att åstadkomma en angelägen ökning av kollektivtrafikens marknadsandel.

Hur kan det starka stödet för regionala banor som SKL uttrycker i sin remiss tas tillvara så att våra banor får den uppmärksamhet de förtjänar?

Hur tänker våra folkvalda när man underlåter att försvara regionens behov och intressen?

En levande landsbygd, en region som är bärkraftig och som växer under hållbara former kräver medvetna satsningar på kollektivtrafiken såväl i storstadsområden med trängselproblematik som på gles- och landsbygd.

För regionens bästa – höj blicken och tänk långsiktigt!

Lennart Asplund

Håkan Krevers

Fjärde Tankesmedjan