Den 30 november är sista dagen för att lämna remiss synpunkter på Trafikverkets förslag till transportinfrastrukturplan för perioden 2019–2028. Det leder under våren till en proposition och beslut i riksdagen. Ni får den här skrivelsen för att ni sitter i trafikutskottet på mandat från väljarna i Östergötland. Vi känner inte till hur beredningen av den nationella planen går till när remissperioden avslutas men vi antar att trafikutskottet utgör det viktigaste nålsögat i processen fram till färdig proposition. Det är här ert uppdrag kommer in, att göra en avvägning som tjänar landet bästa samtidigt som ni ska tillvarata intresset från den region ni företräder.

Vi vill nu att ni först och främst företräder regionens intresse.

Det är allmänt känt att en storregion behöver vara cirka 1 miljon invånare för att bilda ett eget arbetsmarknadsområde – Östergötland har knappt hälften.

Linköping och Norrköping är naturliga centra i en ny regionbildning med ett väldiversifierat näringsliv, universitet och högskola, universitetssjukhus och flera myndigheter med spetskompetens. Men Linköping och Norrköping ser i för hög grad på sina egna intressen och för lite på betydelsen av regionens utveckling. Och, regionens politiker förstår inte behoven.

Vi har försökt belysa problematiken i tre artiklar som tidigare publicerats i Corren. I vår artikel den 15 juni beskriver vi utgångsläget för Östergötlands småkommuner. I vår artikel den 28 augusti beskriver vi hur Östergötland tappar i tillväxt i förhållande till våra storstadsregioner. I vår artikel den 23 oktober så beskriver vi hur våra regionpolitiker gör frågan, behövs matarbanorna, till en formfråga och ett initiativ från KD röstas ner utan en saklig debatt om behoven.

Vi lever i en tid då hållbarhetsfrågor blir allt viktigare och detta är uppmärksammat bland annat genom 17 miljömål som riksdagen beslutat om. I Naturvårdsverkets genomlysning från 2015 påpekas att vi missar de flesta målen satta till 2020. Man påpekar vidare att kommunernas miljökonsekvensbeskrivningar har brister, då man på kommunal nivå ofta saknar kompetens, eller genomför dessa som ett tillägg efter att man redan valt bort alternativa realiseringar. Naturvårdsverket föreslår en regional planering för att komma tillrätta med bristerna.

I Bostadsplanerings kommitténs utredning från 2015 framförs samma behov, en fysisk planering som utgår från ett regionalt tänkande. I Landsbygdsutredningen finns flera beröringspunkter som tar upp frågan om hur vi undviker ökade klyftor mellan stad och land och där transportinfrastruktur kan göra skillnad.

I regeringens direktiv till Trafikverket, den 23 mars i år, så fanns ett krav – att Trafikverket skulle ta hänsyn till hur infrastruktursatsningar påverkar bostadsförsörjningen, en fråga som tyvärr fått alldeles för litet utrymme i Trafikverkets förslag. Vi anser dessutom att Trafikverkets analysmetoder i för hög grad är tillbakablickande och därmed underskattar trafiktillväxten, vilket flera satsningar genom åren visat.

Vi vill nu uppmana Trafikutskottets medlemmar på östgötabänken att engagera sig i frågan!

för Fjärde Tankesmedjan

Lennart Asplund

ledamot

Lars Bergkvist

ordförande