I dagarna har ett flertal aktörer inom det östgötska jordbruket skickat en avsiktsförklaring till Region Östergötland. Där beskriver vi hur viktigt det är att ett lantbrukslän som Östergötland har en väl fungerande utbildning. Region Östergötland är huvudman för naturbruksutbildning med inriktning lantbruk och har också ett uppdrag att utveckla regionens näringsliv på ett hållbart sätt. Därför anser vi att det ligger i regionens uppdrag att stödja en långsiktig och positiv utveckling för skoljordbruket.

Efter kriget var det en folkhälsofråga att undvika svält och förse befolkningen med mat. Det var ett betydligt större ansvar än vad de enskilda kommunerna kunde bära. Därför fick landstingen ta ansvaret för dåtidens lantbruksskolor.

Östergötland har alltid betraktats som en av Sveriges ”kornbodar” med slätten för växtodling och det vackra mosaiklandskapet för kött och mjölk. Det är svårt att tänka sig att en region som har så goda naturliga förutsättningar inte skulle ha ett eget skoljordbruk. Från branschens sida ser vi med skepsis på den utveckling som sker runtom i landet, där allt fler skolhuvudmän avvecklar sina skoljordbruk och förlitar sig på enskilda företag i branschen. Vi anser att en plattform av grundmoment och teknik som återspeglar det som den studerande möter ute i verkliga arbetslivet, måste finnas på en bestämd plats.

Vi är från branschens sida fullt införstådda med att skoljordbruken står inför stora utmaningar. Stommen i verksamheten på skoljordbruket i Vreta Kloster är den ladugård med plats för grisar, nötkreatur och får som byggdes 1973-74. Behovet av en ny ladugård för undervisning, praktisk produktion och mötesplats mellan stad och land är mycket stort.

Region Östergötland har ett formellt och resursmässigt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna. Naturbruksgymnasiets huvudsakliga uppdrag är, har varit och ska så vara att åt kommunerna driva relevant gymnasie- och vuxenutbildning inom naturbruk. Icke desto mindre anser vi att Region Östergötland bör ge uppdrag och utnyttja naturbruksgymnasiet i högre grad som en del i den regionala utvecklingen. Skoljordbruket har idag cirka 8 000 besökare per år och är därför en viktig arena.

Med en ny modern ladugård som har goda möjligheter att – utan risk för smittspridning – ta emot besökare, skulle skoljordbruket kunna vara en integrerad och viktig del av Vreta Kluster. Här skulle Vreta Kluster och ett anpassat modernt skoljordbruk på ett effektivt sätt kunna minska den bekymmersamma klyftan mellan stad och land. Ett väl fungerande skoljordbruk är otroligt viktigt som navet i en framtida lantbruksutbildning, som testbädd och demonstrationsyta för nya tekniker samt som knutpunkt mellan stad och land. Vi kommer nämligen att behöva mat även i framtiden.

Peter Borring

regionordförande LRF Östergötland

Jeanette Blackert

ordförande Östergötlands Grisföretagare

Gustaf Sturesson

ordförande Östra Sveriges Nötköttsproducenter

Bengt-Åke Karlsson

ordförande Ekologiska Lantbrukarna Östergötland

Axel Lagerfeldt

ordförande Svenska Ägg

Anna Hägge-Nilsson

ordförande Östgötalamm

Marita Wolf

ordförande Växa Sverige