Ordet fritt Svar på "En kulturhistoria värd att bevara", 31/8.

I sak håller nog alla med Lektor Barfot om att våra begravningsplatser helst ska bevaras i evig tid, men vi som ansvarar för skötseln måste dessvärre ta hänsyn till många olika krav inom tilldelade resurser som gravrättsinnehavare, olika lagstiftningar och olika traditioner. Svenska kyrkan har på statens uppdrag åtagit sig att ombesörja begravningsväsendet i Sverige. I pastoratet har vi 38 kyrkogårdar och 33 kyrkor att ansvara för och vårda. Våra kyrkogårdar är för många viktiga platser och som vi vet uppskattas om de skötas om och vårdas väl. Till det arbetet har vi kompetenta medarbetare som också är duktiga guider och informatörer.

För att klargöra frågeställningen gällande kulturgravar arbetar Folkungabygdens pastorat aktivt med dessa enligt en nyligen beslutad kulturvårdsplan med syftet att så långt som möjligt försöka bevara delar av det kulturarv och den lokalhistoria som begravningsplatserna inom Folkungabygdens pastorat utgör.

De kulturhistoriskt mycket värdefulla gravvårdarna är utan tvekan alla gravvårdar från medeltiden fram till sekelskiftet 1800/1900. Senare tillkomna gravvårdar kan ingå om det kulturhistoriska värdet är bundet till exempelvis en person av historisk betydelse, ett sällsynt eller historiskt yrke samt skildrar en händelse eller är en sentens. Även gravvård som är gjord av mycket unikt material kan ingå i denna kategori. För dessa gäller begravningslagens huvudregel enligt 7 kap. 37 § att de om möjligt skall lämnas kvar på platsen och bevaras utan ingrepp.

Kännetecknande för värdefulla gravvårdar är att de har stor betydelse för helhetsmiljön, att de är tillverkade av material och med utformning som kan omarbetas utan att deras kulturhistoriska kvalitet minskas eller förvanskas, att de är konsthistoriskt eller stilhistoriskt, att de är tidstypiska i dekor eller design och att de är hantverksmässigt eller tekniskt värdefulla. Till kategorin värdefulla gravvårdar räknas i många fall gravvårdar som skulle kunna bedömas vara mycket värdefulla gravvårdar, men det finns så många med ett likartat utförande att det inte kan motiveras att alla bevaras som mycket värdefulla gravvårdar.

Pastoratets kulturvårdsplan är mer omfattande än detta svar och om någon vill veta mer kontakta pastoratets kansli i Mjölby. Hoppas att mitt svar klargör hur vi numera arbetar med pastoratets kulturgravar i enlighet med vår kulturvårdsplan och som jag vet är regel i många andra pastorat i Linköpings stift.