Skräckhistorier om äldreomsorg är mumma för många skribenter, men klarar sällan närmare granskning. Ibland är det rena klintbergare som Dagens Nyheters blöjhistorier. Ibland är det anekdotiska berättelser om missförhållanden som förekommer, men ger en nidbild av helheten. Objektiva kvalitetsmått vittnar tvärtom om en påtagligt bättre omsorg. Hela gruppen seniorer från pigga 65-åringar till 100-åringar är numera, enligt egen utsago, den mest lyckliga åldersgruppen.

Framstegen skymmer dock lätt de nya stora förbättringar för äldre som är möjliga, men som de flesta kommuner och landsting bara visar ett förstrött intresse för. Äldre i omsorg är trots förbättringarna för isolerade, drabbas av onödiga skador som fallolyckor eller felmedicinering, och bollas för mycket fram och tillbaka mellan kommunens ansvar och landstingens vård.

Små försök i ett par kommuner illustrerar potentialen. Sjuksköterskor åker ut till äldre, åker tillbaka till kontoret för att få fram information från andra vårdgivare, apotek, kvalitetsregistret och liknande. Därefter åker de ut till den äldre igen. Det blir många resor, fördröjningar och kommunikationsbrister. I en kommun konstaterades att det fyrtiotal sjuksköterskor som arbetar med hemsjukvård inte fick in mer än en och halv timme per dag i direkt tid med patienter. Det nya försöket innebar att sjuksköterskor med sin ipad på plats kan komma åt åtminstone en del av den information de behöver när de träffar en patient.

Efter införandet lyckades varje sjuksköterska spara drygt femtio minuter om dagen som kan användas till bättre vård. Ändå är detta bara början. Fortfarande går det inte att se journalen eller koppla upp sig direkt till en läkare med ipaden. Enskilda försök på olika håll tyder på att detta kan ge ytterligare stora tidsvinster och mer tid för patienterna.

Äldre borde med ett knapptryck kunna koppla upp sig i videosamtal med sjukvård och anhöriga. Digital planering och signering av medicinering skulle minska feldosering, stress bland personalen och oro bland anhöriga. Digital nattbevakning fungerar bättre än att personalen kommer in och väcker den äldre flera gånger per natt. Internetbaserad terapi fungerar bra vid depression. Digitala hjälpmedel minskar fallolyckor.

Enligt en studie som Stadsnätföreningen låtit göra skulle kostnader inom äldreomsorgen kunna sänkas med en tredjedel per äldre genom mer genomgripande investeringar i digital teknik.

De mest framgångsrika digitala förnyarna bland kommunerna har ett starkt engagemang från ledningen och skapar en ledningsnära, men fritänkande, nyckelfunktion som fingranskar verksamhetens processer och hur de kan digitaliseras.

Förtroendet för offentlig välfärd blir svårt att upprätthålla i kommuner där digitalisering fastnar alltför mycket i revirstrider, snåla IT-investeringar och politisk detaljstyrning.