– Det är höga naturvärden inte så långt ifrån berörda fastigheter. Det är en viktig anledning till att vi tycker att detta är ett prioriterat objekt, säger Magnus Kviele, handläggare på länsstyrelsens miljöskyddsenhet.

Åren 1952–1984 bedrev Gustavsson & CO Skrot AB verksamhet i Strålsnäs.

Efter att verksamheten avvecklades levde bolagsnamnet kvar i vilande form och kom så småningom att säljas som ett pappersbolag av en revisionsbyrå. Det har fusionerats i flera led och har idag ingen koppling till bygden, varken verksamhets- eller ägarmässigt.

Enligt länsstyrelsens ansvarsutredning från 2010 går det ändå juridiskt att härleda dåtidens skrotfirma till dagens Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB. Det så kallade verksamhetsutövaransvaret fastlades av mark- och miljödomstolen 2013.

Företaget förelades för snart tre år sedan att undersöka vilka föroreningsskador som skrotverksamheten orsakat

Det är däremot inte sagt någonting från länsstyrelsen om vem som ska betala en sanering, sannolikheten är stor att undersökningen visar på behovet av en sådan, och då gör länsstyrelsen en ny skälighetsbedömning om vem som ska ta ansvaret.

Föreläggandet om undersökningen överklagades, först till mark- och miljödomstolen och sedan till mark- och miljööverdomstolen. Båda domstolarna avvisade överklagandet. Det har ändå inte resulterat i någonting.

Länsstyrelsen föreslog därför i förra månaden ett nytt föreläggande, med viteshot på 250 000 kronor, som företaget fick chansen att yttra sig över.

Har företaget gjort det?

– Ja, en företrädare för företaget har tagit kontakt och vill ha ett möte med oss. Det ska det få samtidigt som vi arbetar vidare med ärendet, säger Magnus Kviele.

Gustavsson & CO Skrot AB drevs av Erik och Uno Gustavsson. De var nära släkt men inte bröder. Båda är döda.

Eddy Rosenlöf, svärson till Uno, är mån om att det inte framställs som att verksamheten bara lades ner och att ägarna sedan struntade i efterbehandlingen.

– Det fanns ju på den tiden inte regler som idag, men jag vet att Erik tog kontakt med länsstyrelsen och fick beskedet från en tjänsteman, som jag kan namnge, att det bara var att lägga singel och lera över alltihop. Det gjorde han också och även om jag inte är hundra på det, så tror jag att länsstyrelsen sedan kom och tittade och var nöjda.