Det konstaterar Rosie Hall på Linköping handel efter den senaste utredningen från Handelsutredningsinstitutet, HUI research. Detaljhandeln omsatte nära elva miljarder kronor under 2014, som är det senaste året man har statistik från.

– Linköping visar en ökning med 17 procent under åren 2009–2014, jämfört med hela landet som har en tillväxt på elva procent. Det gör Linköping till en handelsstad, säger Rosie Hall.

Samtidigt minskar lönsamheten och antalet anställda minskar i flera flera handelsområden i Linköping.

Artikelbild

– Det är en kombination av att e-handeln ökar, och att man säljer till lägre priser. En generell trend inom Sveriges butiker är att man rear ut varor i större utsträckning, säger Rosie Hall.

Tillsammans med Linköpings näringslivsbolag Nulink har man beställt utredningen för tredje året i rad. Senaste kartläggningen omfattar handelns storlek och utveckling, restaurangnäringen samt kommersiell service i vissa utvalda områden under perioden 2013–2014. Syftet är att ta fram statistik kring Linköpings handelsutveckling över en längre tid. Utredningen fokuserar på sex handelsområden – city, Tornby, Skäggetorp, Tannefors och Ekholmen – samt "övrig handel", vilket utgör cirka en tredjedel av totala handeln.

– Där finns bland annat Ullstämma, Ryd och Berga. Anledningen är att de områdena har för få handelsföretag och statistiken får inte bli för utpekande, säger Mikael Nydén på Nulink.

Centrumledare och andra engagerade i handelsområdena har haft synpunkter på statistiken och menat att den inte är heltäckande.

Artikelbild

– Metoden från HUI används i hela Sverige. Har man enskild firma så får man inte med det i statistiken. Men jämförelsen är den samma från år till år. Nu har vi ett underlag och kan följa utvecklingen allt bättre varje år vi gör undersökningen, säger Rosie Hall.

Varje område sticker ut på något sätt, och alla har sina styrkor eller svagheter. Tornby har 43 procent av Linköpings totala detaljhandel medan city och Tornby dominerar när det gäller beklädnad, med 59 respektive 38 procents marknadsandel. Linköpings city omsatte 2,1 miljarder kronor år 2014. Dagligvaruhandeln omsatte cirka 647 miljoner kronor. Det betyder att man håller ställningarna jämfört med föregående år. Men Ostänkens framtida dragning är både en tillgång och en osäkerhet för handlarna.

Artikelbild

– Vi oroar oss för en försenad byggstart, och givetvis också för dragningen av spåret. Om man väljer att dra spåret utanför E4:an i stället så påverkas handelsstråken och all byggplanering i kommunen. Det kan gå så att vi har 70 000 kvadratmeters planerad handelsyta i Kallerstad som inte stämmer med Ostlänkens dragning, säger Mikael Nydén.

Den klassiska motsättningen mellan stadskärna och Tornby är inte lika stor längre. I stället förstår man betydelsen av Tornby, som omsatte 4,7 miljarder förra året. Undersökningar från Karlstads universitet har visat att butiker inom en ganska stor radie runt ett Ikea-varuhus får en ökad omsättning. Rosie Hall understryker vikten av att planerna på att bygga ut Ikea och Ikanohuset går i lås.

Artikelbild

– Vi måste behålla både city och Tornby som attraktiva handelsområden. Det är jätteviktigt för hela handelns utveckling, säger hon bestämt.

Båda områdena dras med trafikproblem, enligt många av företagarna. I Tornby blir det ofta trångt på vägar och p-platser. Och husbygget på p-platsen Eddan ökar oron.

Artikelbild

– Tillgängligheten är ju ganska så avgörande. Man behöver komma ganska nära butikerna med sin bil. Och om man gräver upp en gata utanför en butik måste man hjälpa butiksägaren, säger Rosie Hall.

De andra områdena har sin främsta tyngdpunkt i dagligvaruhandeln. Skäggetorps centrum omsatte 300 miljoner förra året, vilket är en svag ökning jämfört med föregående år. Mikael Nydén lyfter fram Skäggetorps utveckling, och centrumledaren Peter Särud i Skäggetorp som är anställd av fastighetsbolaget Willhem.

Artikelbild

– Handelsområden behöver duktiga centrumledare. Peter Särud har jobbat jättemycket för Skäggetorps utveckling. Det visar sig i antalet butiker och i satsningar på lokalerna även om det inte syns tydligt i statistiken ännu, säger Nydén.

Detaljhandeln i Ekholmen omsatte 645 miljoner kronor och har ökat med tre procent.

Artikelbild

– Det verkar som om Ekholmen håller på att komma på fötter efter alla turer med fastigheten, säger Rosie Hall.

I Tannefors – som omsätter 200 miljoner – har man däremot sett många minus med mycket ombyggnad och med Östra länken som lett till minskad genomfartstrafik.

– Sällanköpsvaruhandeln fortsätter att minska. Däremot ser det ut att gå bättre för dagligvarorna i Tannefors, säger Rosie Hall.

Två relativt nya handelsområden har sett dagens ljus de senaste åren, Djurgården och Ullstämma.

– Det är två mycket viktiga handelsområden i framtiden som vi följer med spänning, säger Mikael Nydén.