I somras höll Trafikverket samråd med berörda parter för delsträckan Loddby-Stavsjö. Förslaget var då ett spår i varierande terräng på broar, i ett par tunnlar, genom bergsskärningar och öppet landskap. Via samrådet framkom synpunkter, bland annat kring värdet av att behålla naturområden för rekreation – men det visade sig framför allt att de geologiska förhållandena i förslaget inte var bra.

– En av tunnlarna skulle gå genom storblockigt berg, ett berg som består av stora stenar. Att göra en tunnel genom en sådan typ av berg är kostnadskrävande, säger Johan Levál, Trafikverkets projektledare för delsträckan.

Under hösten föddes istället en ny idé – en nära åtta kilometer lång tunnel under Kolmårdsbranten, mellan Stenkullen och Böksjö.

– Istället för en mängd kortare tunnlar går man djupt ner i berget. Tunneln byggs 80-100 meter under marken, vilket låter mycket – men Kolmårdsbranten stiger från noll till hundra meter på en kort sträcka, säger Johan Levál.

De geologiska förhållandena på denna sträcka är bättre än i det tidigare presenterade förslaget.

– De borrningar vi har gjort visar ett avsevärt mer homogent berg, säger han.

Målet är en lagakraftvunnen järnvägsplan 2019. Efter upphandlingar kan ett eventuell tunnelbygge starta runt 2020. Det beräknas ta några år, men enligt planerna ska hela Ostlänken vara färdig 2028.

Vad blir kostnaden för en tunnel?

– Det finns ett antal alternativ som kostnaden jämförs med, men jag kan inte säga någon kostnad eftersom vi är i ett så tidigt skede, säger Johan Levál.

Trafikverket har konsulterat experter på tunnelkonstruktioner och skickat ut inbjudan till nytt samråd.

En del markägare berörs och Trafikverket har redan löst in mark i området.

– Trafikverket löser inte in mark innan järnvägsplanen vunnit laga kraft. För att bli inlöst i förtid krävs att "synnerliga skäl" föreligger, något som prövas från fall till fall, säger han.

– Vi kan komma i ett läge där vi ser att mark som lösts in tidigt inte behövs. Trafikverket ska endast äga den mark som behövs för vår anläggning, varpå övrig mark kan komma att avyttras i ett senare skede.

Det finns inte risk för att det här blir ett nytt Hallandsåsen?

– Det är därför vi gör våra utredningar i ett tidigt skede och säkerställer bergets kvalitet, säger Johan Levál.