Han tycker att Vadstena fått mycket uppmärksamhet under året.

– Statsministern var på besök. Det har varit mycket positiv uppmärksamhet på Vadstena som samhälle och kommun, säger han.

Det råder byggboom i Vadstena.

Artikelbild

| 2017. Anders Hedeborg anser att det varit ett intensivt arbetsår, men också ett år då mycket hänt i Vadstena.

– Vi har lagt ner väldigt mycket kraft på att ta fram detaljplaner för att få igång bostadsproduktionen och under det här året kom vi igång, säger han.

Han påpekar att tillgången på bostäder är ett viktigt politiskt verktyg för att kunna påverka inflyttning och få igång flyttkedjor.

Arbete pågår för att bostadsbyggandet ska fortsätta framöver.

Ett annat byggprojekt som blivit klart under året är ombyggnaden av Storgatan.

Artikelbild

| Uppslutning. Många engagerade sig i Vadstena Pride 2017.

– Det har lyft hela innerkärnan, säger han.

Första stegen i arkitekttävlingen för ombyggnaden av Rådhustorget är klara.

Artikelbild

| Samarbete. S, M och MP bildar ny politisk majoritet och under tecknar den gemensamma avsiktsförklaringen.

– Det kommer att bli väldigt spännande att se hur man tänker sig en omgestaltning. Det är ett väldigt spännande område. Jag tror man säger att det finns hus från fyra sekler där, säger han.

Många kommuninvånare har tagit tillfället att komma med synpunkter om Rådhustorget via kommunens medborgardialog.

– Det var ovanligt många som ville bidra, säger han.

Nyligen satte mark- och miljööverdomstolen definitivt stopp för planerna att bygga bostäder i Asylenparken.

– Människor har använt sina demokratiska rättigheter, säger han.

Och domstolen gav dem rätt.

– Det finns inget mer att säga om det. Jag känner ingen ilska eller bitterhet över det.

Processen med Asylenärendet har varit långdragen.

– Det är en befrielse att sätta punkt, säger han.

Genom att acceptera beslutet har man i både politiken och på samhällsbyggnadsförvaltningen nu sett över hur man istället ska prioritera om de byggprojekt som är på gång i kommunen.

– Det är bra att Vadstenasamhället lägger den här frågan bakom sig, säger han.

Försommaren präglades av turbulens kring den dåvarande kommundirektören.

– Det kom till en etisk och moralisk punkt kring en del beslut den dåvarande kommundirektören fattat, säger Hedeborg.

Skilda bedömningar och ställningstaganden i frågan gjorde att majoritetssamarbetet mellan Socialdemokraterna och Konsensus bröts.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet bildade istället en ny politisk majoritet.

– Jag är en pragmatisk förtroendevald och söker samarbeten, säger han.

När de bestämt sig att de skulle kunna samverka kring gemensamma sakområden gick det fort. Han tycker att samarbete flutit på problemfritt.

han anser att samarbete är viktigt. Inom vissa politiska områden är det bra att ha uthålliga och långsiktiga lösningar för att skapa stabilitet.

– Samtidigt ska vi vårda det politiska området som en konfliktarena, säger han.

Han förtydligar med att det är viktigt att politiska meningsskiljaktigheter, åsikter och argument på ett konstruktivt sätt får utrymme i politiken.

– Det är ju det som är vårt politiska ansvar, säger han.

Landsbygdens och landbygdsbornas situation har debatterats under året bland både politiker och aktiva medborgare.

– Problemet handlar om centrum och periferi, säger Hedeborg.

Många på landbygden anser att satsningar på centrum sker på bekostnad av ytterområden.

Under året har både Rogslösa skola och hamnområdet i Borghamn varit ute till försäljning. Nu ska Vadstena Fria skola, som kommer att byta namn, få köpa Rogslösa skola. De vill satsa på att utveckla mer än bara fritidsverksamhet.

– När de köper hoppas jag att vi kan hitta vägar att hjälpas åt med det projekt de startar, säger han.

Sveaskog har ännu inte meddelat hur det går i förhandlingen med den köpare de har till anläggningen vid hamnen.

Anders Hedeborg anser att Borghamn har stor potential och att det finns mycket att bygga på.

– Jag skulle vilja att vi fördjupar oss kring det här med landsbygden, men vi slåss med starka motkrafter. Kollektivtrafiken till exempel är svår att lösa, säger han.

Han funderar kring hur man kan föra konstruktiva samtal kring landsbygden och landsbygdsfrågorna.

– Jag skulle vilja vända diskussionen till något konkret och positivt, säger han och fortsätter:

– Vi borde ta ett bättre grepp om landsbygdsfrågorna, det tycker jag.

Han skulle vilja att landbygdsfrågorna kan lyftas över partigränserna så att man kan samarbeta för att hitta bra lösningar.

Under året har ett nytt bolag, Vadstena turism och näringsliv AB, bildats.

– Besöksnäringen är ett tillväxtområde i hela Sverige och inte minst i en stad som Vadstena.

Det handlar om att hur näringsliv och turism samverkar och möter framtida förändringar.

– Motalas Lalandia blir en utmaning för Vadstena. Hur förbereder vi oss och hur utvecklar vi Vadstena i förhållande till Lalandiaprojektet, säger han.

En stor utmaning, menar han, är att locka barnfamiljerna till Vadstena.

Med det nya turism och näringslivsbolaget ska kommunen ta ett samlat grepp om både besöksnäringen och näringslivet i kommunen.

– Vi har en levande stadskärna och det ska vi vara stolta över vi Vadstenabor. Och vi ska vara lojala mot dem också.

Han påpekar också vikten av kommunens industriföretag.

– Det är en enorm styrka för Vadstena att ha dem.

Det här året var första gången Vadstena anordnade en pridefestival.

– Pridedagen stannar kvar i min återblick, säger han.

Väldigt många frivilliga engagerade i evenemanget och uppslutningen i pridetåget och runtomkring på stan var mycket stor.

– Det blev ett starkt uttryck för öppenhet i staden. Vi hyllade mångfalden, säger han.

Han imponeras av den kraft som finns i civilsamhället.

– När man riktar kraften så här, då kan man åstadkomma stora saker.

Det här året är snart slut och vi står inför 2018 som är ett valår.

– Jag har en stor förhoppning och det är att Sverigedemokraterna inte ska komma till i politiken, säger han.

Han tror att 2018 blir ett spännande år.

– Lokalt tror jag att vi får lyfta många framtidsfrågor. Vad är det som kommer att vara viktigt för Vadstena i framtiden?

Utmaningen att få kommunen att växa kommer att vara en viktig fråga under kommande året.

Han ser fortsatta satsningar på skola, bostadsbyggande, stadsbyggnad och kultur för att kommunen ska vara attraktiv och trygg att bosätta sig i.

– En sovstad lockar ingen, säger han och fortsätter:

– Vi måste visa att vi är ett modernt samhälle som vill vara öppet och inbjudande att leva och verka i.