Den så kallade "kolonitomten" på Kalkhagsvägen har blivit en politisk vattendelare. Den politiska majoriteten vill att Vadstena fastighets AB (VFAB) ska sälja tillbaka tomten till Vadstena kommun så att kommunen kan utlysa en markanvisningstävling med målsättningen att en extern byggherre ska bygga ett trygghetsboende där. Den politiska oppositionen anser att den tomten borde användas till att bygga lägenheter som vem som helst kan få bo i, inte bara de över 70 år. Dessutom anser oppositionen att behovet av ett trygghetsboende behöver utredas innan man planerar för att bygga ett.

Som en punkt på dagordningen vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet var frågan om ett ägardirektiv till VFAB uppe.

Bengt-O Petersson (K) yrkade på att ärendet skulle återremitteras. Då oenighet rådde i frågan krävdes omröstning för att komma till ett beslut.

Tillförordnade kommundirektören Henrik Hendeby informerade om förutsättningarna. Om minst en tredjedel av ledamöterna krävde återremiss skulle det bli det slutliga beslutet. Knapp hälften av ledamöterna röstade för att ärendet skulle återremitteras för att utredas ytterligare.