Som Corren berättat har Eon fått tillstånd (nätkoncession) att bygga en 130 kilovolts luftledning mellan Kisa och Vimmerby.

Syftet är att säkra leverans av el till Kisa som endast har matning från ett håll.

Kinda kommun har överklagat Energimarknadsinspektionens beslut. Målet är att ledningen grävs ner.

– Åtminstone så mycket som möjligt, säger kommunalrådet Pia Tingvall (C).

Frågan är vilka konsekvenserna blir av ett överklagande?

Ärendet ligger hos mark- och miljödomstolen, och det är ovisst när ett beslut kan komma.

För Eons del innebär juridisk prövning en fördröjning, säger regionchef Björn Persson.

Vad händer om ni får nej till luftledning i samtliga rättsinstanser?

– Det har inte varit aktuellt att fundera över. I synnerhet inte när myndigheter har tillstyrkt vår ansökan.

– Det är ett tydligt tecken på att vi har tänkt och resonerat rätt när det gäller säkerhet, underhåll och ekonomi.

Björn Persson påpekar också att ledningsgator kan vara positiva för ett rikare djur- och växtliv.

Men om markkabel skulle bli det enda tillåtna alternativet?

– Då hamnar vi i ett helt nytt läge.

Måste ni börja om från början med all planering?

– Den planerade dragningen gäller för luftledning, inte för markkabel, så det skulle i så fall bli ett nytt projekt.

Förberedelserna för luftledning tog sex–sju år, varav Energimarknadsinspektionen tog två år på sig för att ta det beslut som blev klart i mars i år.

Vilket är tidsperspektivet för markkabel?

– Det tar säkert mellan fem och tio år innan arbetet är klart. Om det ska genomföras.

Det finns alltså en tvekan?

– Det vill jag inte spekulera i nu.

Hur säker är elförsörjningen i dag från Åtvidaberg till Kisa via fördelningsstationen vid Millingetorp?

– Vi har inga avbrott på grund av oväder eftersom vi har trädfria ledningsgator. Bekymret är att vi bara har en väg in. Med två ledningar skulle vi få större säkerhet och ett stabilare nät som bland annat motverkar störningar vid åska.

Hur vanligt är det att ett samhälle har ström från bara ett håll?

– Väldigt ovanligt. Jag undrar om det finns någon annan kommun i Sverige som har det så.

Prisskillnaden mellan luft- och markledning är, enligt Eon, cirka 200 miljoner kronor.

Varför?

– Markkabel kräver längre byggtid, det är bitvis en eländig terräng som kräver sprängningsarbete och själva kabeln är betydligt dyrare än luftledning.

Pia Tingvall och hennes allianskollega Björn Hoflund (M) ifrågasätter Eons uppgifter för såväl kostnader och tidsåtgång som försämrad driftsäkerhet för markkabel.

De betonar även vikten av att skydda markägare samt skogs- turismföretag i berörda områden.

Frågan är vad som väger tyngst ur ett samhällsperspektiv, ett markintrång för en begränsad skara eller en tryggare elförsörjning för det stora flertalet.

Pia Tingvall säger:

– Det som väger väldigt tungt är absolut att säkerställa strömförsörjningen. Det måste ske, men vi tycker att våra synpunkter inte har vägts in vare sig av Eon eller Energimarknadsinspektionen. Vi vill att så lite som möjligt i naturen påverkas av en ny kraftledning.

Björn Hoflund betonar att kommunens överklagan inte ska ses som en broms.

– Vill vill utveckla näringsliv och boende för att säkra välfärden i Kinda.

– Ytterst ska vårt överklagande ses som en del i ett förhandlingsspel.