Ulf Sjögreen tar upp en intressant fråga i ett brev. Han undrar om formerna "öppenhjärtlig" (i stället för det korrekta öppenhjärtig) och "omständig" (för omständlig) är på väg in i ordböckerna. Många använder dem redan, bör inte ordböcker då anpassa sig? Eller är vissa ord oföränderliga?

Språkets föränderlighet är ett faktum, och där ligger också förklaringen till att det uppstår diskussioner om språk. Ett helt stabilt språk skulle göra exempelvis den här språkspalten överflödig. Att språket förändras beror i sin tur på flera faktorer. Ett grundläggande förhållande är att språket till allra största delen är godtyckligt. Saker heter inte som de gör av logiskt tvingande skäl, utan kunde i princip heta någonting helt annat. Bara vi är överens.

Det betyder att frågorna ofta måste besvaras på annat sätt än med ett mekaniskt hävdande av rätt och fel. Allt sådant som dyker i språkspalter och andra diskussionsforum gör det för att ganska många uttrycker sig på ett sätt som avviker från den dominerande normen. Annars fanns inget att diskutera. (Och det gäller ju för övrigt nästan allt inom språket. Föränderligheten är väsentligt mycket mindre än stabiliteten.)

Ska man avråda från ett uttryckssätt som används av många bör man ha skäl till det. När det gäller stavning av ord är det dock ofta förhållandevis okomplicerat. Man bör följa den stavning som ordböckerna anger som riktig.

Variationen för de här orden baserar sig nog helt enkelt på missförstånd - om än förklarliga. Eftersom det heter exempelvis fullständig är det lätt att tro att det heter "omständig".

Särskilt för öppenhjärtig finns ett tydlighetsskäl som motiverar att inte ändra stavningen. Formen "öppenhjärtlig" blir diffus eftersom den för in ordet "hjärtlig", som inte alls är samma sak. Öppenhjärtig har att göra med öppet hjärta och betyder att man är öppen med sina åsikter.

Ett språkhistoriskt argument stöder därför ett begriplighetsargument. Detta kan då vägas mot det faktiska bruket, om man ska spekulera om framtiden. Jag gissar att orden förblir oförändrade i ordböckerna under lång tid. Det finns goda skäl att hålla fast vid det som står där.