Den förra borgerliga regeringen misslyckades med att avskaffa kårobligatoriet. Nu verkar det som att den nuvarande regeringen håller på att göra om samma misstag. Regeringen måste därför prioritera obligatoriefrågan. Och ett beslut om ett fullständigt avskaffande av kårobligatoriet, som inte innehåller några skrivelser om statliga stöttor eller konkurrensbegränsande bihang, bör fattas snarast.

Högskoleminister Lars Leijonborg (fp) klargjorde i ett tidigt skede av den nuvarande mandatperioden att regeringen hade för avsikt att avskaffa obligatoriet. Man gjorde ytterligare en utredning i frågan men sedan denna lades fram under våren 2008 har det varit tyst i debatten.

Varför händer ingenting?

Eftersom obligatoriet bryter mot den negativa föreningsfriheten anser Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) och Kristdemokratiska studentförbundet (KSF) att frågan snarast bör föras upp högt på prioriteringslistan. Ett beslut bör fattas inom de närmaste månaderna.

Tyvärr håller inte det förslag som i vintras presenterades av obligatorieutredningen för någon som helst kritisk granskning. Utredningen föreslår förvisso att det obligatoriska medlemskapet ska avskaffas men samtidigt att kårernas verksamhet ska finansieras genom statsbidrag i stället för genom medlemsavgifter. Detta statliga bidrag ska dessutom bara gå till en studentkår vid varje lärosäte. Resultatet av detta blir att studentkårerna skulle kunna fortsätta bedriva den verksamhet som en mycket liten andel av studenterna överhuvudtaget bryr sig om - samtidigt som konkurrensen mellan kårerna till och med skulle bli mindre än i dag. En sådan lösning är ingen bra lösning.

Studentkårer ska inte erhålla mer statliga bidrag än andra ideella föreningar. De ska i första hand finansiera sin verksamhet genom medlemsavgifter från medlemmar som frivilligt valt sitt medlemskap. Kårerna lider redan i dag av en betydande legitimitetsbrist. Valdeltagandet i kårvalen är mycket lågt, ofta under tio procent, och engagemanget hos studenterna är nästintill obefintligt. Att de allra flesta studentkårers verksamhet bärs upp enbart av kårobligatoriet är ett elakt men likväl korrekt påstående. Detta lär inte bli bättre om konkurrensen mellan studentkårerna försvagas ytterligare.

Kristdemokraterna tror på det civila samhällets kraft. Vi är för föreningsfrihet. Däremot tar vi bestämt ställning emot statliga bidrag till ineffektiva strukturer. Det är dags för alliansregeringen att visa musklerna i ytterligare en politisk fråga. KDU och KSF vill ha ett fullständigt avskaffande av kårobligatoriet.

Charlie Weimers

Aron Modig