Just nu befinner sig världen i en djup finansiell kris. Arbetstillfällena minskar kraftigt, närmare 20 miljoner människor riskerar att stå arbetslösa inom EU inom kort. Vi ser hur den traditionella industrin går igenom ett stålbad för att kanske inte återuppstå igen. Det framstår allt tydligare att tjänstesektorn är framtidens möjlighet till nya arbetstillfällen. Internet kommer att spela en stor roll för den utvecklingen.

För närvarande sysselsätter den kreativa sektorn ungefär 140 000 människor i Sverige och står för cirka sex procent av BNP. Det är anledningen till att Kristdemokraterna har ställt sig bakom Ipred-lagen, som trädde ikraft nyligen.

Lagen innebär bland annat att en domstol får ålägga en person som gjort intrång i en immateriell rättighet att under vissa förutsättningar lämna information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller. Rättighetshavare ges en civilrättslig möjlighet att få ut information från en internetleverantör om vem som har ett abonnemang (en IP-adress) som har använts vid ett immaterialrättsintrång via internet.

Med internet har helt nya möjligheter skapats att tillskansa sig information och kultur. Med bara några knapptryckningar har man nu all världens information och musik tillgänglig. Varför skulle man då inte få ta den? Det enkla svaret är: Därför att den inte är din. Därför att på samma sätt som att du inte får lägga beslag på en cd-skiva i affären så har du inte rätt till musiken som du kan hitta på nätet. Därför att den som tillgängliggjort musiken inte har haft rätt att göra det.

Om däremot upphovsmannen lägger ut sina alster på nätet är det förstås tillåtet att ladda ner dem.

Upphovsrätten innebär att den som skapat ett verk ska ha ensamrätt att bestämma över hur verket får användas. Immaterialrätten behandlar upphovsrättsliga frågor för immateriella objekt, till exempel musik på internet. Immaterialrätten syftar till att under en bestämd tid ge skydd mot kopiering av verket.

Upphovsrätten är viktig att värna därför att det finns människor bakom verken som har satsat tid, kraft och resurser för att framställa dem. De har äganderätt och rätt att försörja sig på det som har skapats. Tar vi bort konstnärernas rätt till sina verk riskerar vi att samtidigt rycka undan deras möjligheter till försörjning.

Det skulle få konsekvenser för arbetsmarknaden, men också för tillkomsten av ny kultur och litteratur. Om exempelvis en läroboksförfattare inte får betalt för sin bok på grund av att boken finns gratis på nätet, kommer detta naturligtvis på sikt att leda till färre och sämre böcker, vilket resulterar i att det blir svårare att få tag på aktuell kunskap.

Jag tror på människors kreativa förmåga och jag står för att jag tycker att det är rätt att få något tillbaka för det man skapat - därför stödjer jag Ipred!

Ella Bohlin