Även om Sveriges utgångsläge är gott, så innebär globalisering, miljöutmaningar, snabba teknikskiften och en åldrande befolkning att vi står inför stora utmaningar.

Sverige är idag sårbart genom att vi är alltför beroende av våra storföretag. Våra 100 största står för hela 80 procent av exporten. Dessutom visar studier att kunskapsinnehållet i vår samlade export är lägre än i jämförbara länder. Antalet anställda i våra stora företag ökar snabbare utomlands än i Sverige. (Källa: SvD) Näringslivet investerar heller inte tillräckligt i Sverige. Investeringskvoten, bruttoinvesteringar i förhållande till BNP, ligger så lågt att Sverige hamnar på plats 31 bland 34 västländer (Eurostat).

De svenska storbolagen är viktiga för Sveriges framtid. Men de nya jobben måste även komma i mindre och växande företag. Detta är bakgrunden till projektet Innovation för tillväxt, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samverkan med Vinnova, Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket och många andra. Inom projektet möts experter från län, kommuner, företag och lärosäten från hela Sverige. För att stärka Sveriges konkurrenskraft behövs en brett förankrad och långsiktig politik som stärker innovation. Arbetet med den svenska innovationsstrategin hade kickoff den 17 februari. Det behövs både goda generella förutsättningar och specifika åtgärder för att stärka innovationskraften.

Vi välkomnar också den utredning som ska ge förslag på skatteincitament för riskvilligt kapital, se över FoU-avdrag och granska expertskatten - tre förslag från Innovation för tillväxt. Ett annat handlar om att stärka innovationsupphandling. Vi kommer också att presentera fler förslag som vi redovisar hösten 2011 i ett underlag för en innovationsstrategi - Innovationsplan Sverige.

Innovation för tillväxt vill rikta uppmärksamheten mot Sveriges utmaningar och omvandla dem till möjligheter genom en förstärkt innovationskraft. För att lyckas behöver vi en kraftsamling för hela Sverige, vi behöver gå från ord till handling.

Styrgruppen för Innovation för tillväxt, med: MARCUS WALLENBERG, ordförande SEB och ordförande Innovation för tillväxt, KRISTINA ALSÉR, landshövding Kronobergs län, LARS BACKSELL, ordförande Recipharm, PONTUS BRAUNERHJELM, vd Entreprenörskapsforum, CHARLOTTE BROGREN, generaldirektör för VINNOVA,ANDERS EKBLOM, global forskningschef AstraZeneca, JOHAN HERNMARCK, ordförande Provider Venture Partners AB,ANNIKA LUNDIUS, vice vd Svenskt Näringsliv, CHRISTINA LUGNET, generaldirektör för Tillväxtverket, BJÖRN O. NILSSON, vd för IVA, GÖRAN SANDBERG, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse,

MELKER SCHÖRLING, Melker Schörling AB