Moderaterna är ett parti i ständig förnyelse som alltid eftersträvar att ha relevanta svar på samtidens viktiga frågor. Vardagens förutsättningar är ofta vitt skilda i landets olika delar och därför fördjupar sig just nu tre grupper i de särskilda utmaningar som finns i landets storstäder, bruksorter samt Norrlandsregionen.

Vi har båda ingått i den arbetsgrupp med kommun- och riksdagspolitiker från Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping som har kartlagt storstädernas utmaningar. Vi har nu identifierat ett antal områden där Moderaternas politiska svar kan utvecklas.

Det första området är integration. Många av dagens storstadsbor kommer från andra länder och samhället måste bli mycket bättre på att tillvarata alla människors kompetens. Utmaningarna är stora men det finns goda exempel som kan utvecklas. I Skäggetorp har Östergötlands landsting etablerat en utbildningsmottagning för läkare som är utbildade i andra länder. Genom projektet har man kunnat attrahera kompetent arbetskraft samtidigt som utländska läkare snabbt kommer i arbete. Det är en modell som skulle användas i fler städer.

Ett annat centralt område är städernas långsiktiga hållbarhet. Idag står bebyggelse för cirka 36 procent av Sveriges årliga totala energianvändning och fler energieffektiva bostäder skulle kunna bidra till stora energibesparingar. För att vi ska kunna nå regeringens mål om en 40-procentig minskning av klimatutsläppen till år 2020 och en fossilfri fordonsflotta år 2030 måste vi också se över hur resande och transporter kan bli mer miljöanpassade. Linköping har visat på framåtanda inom båda dessa områden genom det pågående TEMP-projektet (transport, energi, miljö och projekt). Kommunen har bland annat testat klimatsmarta hushåll för att öka kunskapen om vad en hållbar livsstil innebär i praktiken och under den kommande vintern genomförs satsningen Vintercyklisten för att öka året runt-cyklandet.

Storstäderna har också förbättringsmöjligheter vad gäller grönområden. Parker och andra gröna ytor förbättrar människors hälsa, minskar buller, fångar upp partiklar och koldioxid och är en förutsättning för biologisk mångfald. Forskning har visat att de som har grönområden inom 300 meter från sin bostad både mår bättre och motionerar mer. Vår arbetsgrupp har konstaterat att behovet av framåtblickande strategier för stadens grönområden är stort och vi har nu alla möjligheter att driva det arbetet.

Det här är några exempel på de många frågeställningar som nu lägger grunden för Moderaternas fortsatta utveckling av en modern och hållbar storstadspolitik. Nu kommer vi att inleda en serie besök och träffa storstadsbor, forskare och entreprenörer för att ta del av deras tankar och erfarenheter om hur vi tillsammans kan göra Linköping och Sveriges andra storstäder ännu bättre.

CHRISTIAN GUSTAVSSON, KOMMUNALRÅD I LINKÖPING (M)

LARS HJÄLMERED, ORDFÖRANDE FÖR ARBETSGRUPPEN FÖR STORSTADSPOLITIK OCH ANSVARIG FÖR MILJÖ- OCH KLIMATFRÅGOR (M)