Att skapa lugn i klassrummen ger studiero och bättre inlärning. En självklar sanning som programmet Lions Quest – Tillsammans tagit fasta på. Därför har omkring 500 lärare i Motala kommun redan gått detta värdegrundsprogram som är avsevärt bredare än bara arbete mot mobbning och att säga nej till droger. Programmet Tillsammans ska också ge barn och ungdom en stadig grund att stå på för att skapa sig ett positivt liv genom att lära sig att:

Arbeta tillsammans, visa respekt för andra människor, ta ansvar, fatta positiva och sunda beslut, hantera konflikter och sätta upp mål.

Detta program i livskunskap har funnits i Sverige sedan 1987. Efter en trevande start blev kurserna alltmer efterfrågade. Programmet finns nu i cirka 70 länder och utökas ständigt.

Det har uppdaterats och utvecklats i Sverige, senast år 2011. Efter en första utvärdering vid Uppsala universitet har flera enkäter och undersökningar gjorts, alla med positivt resultat. Ett långsiktigt förebyggande arbete har visat att elever inte bara ökar sin sociala kompetens utan även uppnår 11 procent bättre studieresultat.

I Sverige kom Skolverkets rapport 2011, som beskriver de åtta olika program som i dag används i svenska skolor. En del program fick kritik, dock inte Tillsammans. Varje skola skulle dock själva få bedöma vilket program som var bäst för just deras lokala behov och eventuella problem.

Mest glädjande för Lions del var Brottsförebyggande rådets rapport, där slutsatsen var att Tillsammans hade en positiv effekt mot mobbing men även andra bra effekter i ett bredare perspektiv. Flera lokala undersökningar visar på mindre skadegörelse och bättre umgängesklimat i de skolor som tillämpade Tillsammans. Även ledare inom idrotten har varit delaktiga och gått detta förebyggande program, men också andra ungdomsledare har varit välkomna.

Dessutom har ungdomsbrottsligheten i Motala visat en nedåtgående trend de senaste åren. Kommunen och polisen har kraftsamlat och haft ett gott samarbete sedan många år tillbaka.

Om alla goda krafter – även ideella organisationer – hjälper till, så kan man nå långt för att få till ett gott samhälle.

Under senare år har klart uttalade önskemål om lugn och studiero i skolan belysts på ett mycket tydligt sätt. Man vet varför en del ungdomar har svårt att sitta still och vad man kan göra åt det. I ”Tillsammans” får eleverna röra på sig då och då och avreagera sig samtidigt som de får kunskap om hur de kan leva ett positivt liv.

I första hand borde framför allt skolledare gå utbildningen för att få kännedom om ett kraftfullt redskap till att stävja bland annat mobbing i skolorna.