I Linköpings kommun bor cirka 21 500 personer över 65 år. Hur kan dessa individer ges de bästa förutsättningar att leva och åldras väl i Linköping?

Jag anser det är hög tid att samhället börjar organisera sig även utifrån årsrika personers behov. Likväl som ungdomarna har sin fritidsgård skulle äldre över 65 år må bra av att ha en naturlig träffpunkt i staden, ett aktivitetshus där de kan träffas och ge varandra stimulans och mening i vardagen.

Forskningen stöder att det är viktigt med aktiviteter där man är fysiskt, socialt och mentalt aktiv. Dessa parametrar skulle kunna fyllas via ett aktivitetshus för de äldre som önskar. I aktivitetshuset kan kommunen sedan med fördel, likväl som ungdomen har sina ungdomsmottagningar, integrera en äldremottagning som arbetar utifrån ett äldrehälsoperspektiv med satsning på friskvård. Tänk en samlingsplats för äldre med ett utbud som täcker såväl sociala, psykiska, fysiska som medicinska behov. En plats för såväl skratt och trygghet som stöd i den äldres vardag.

Den demografiska prognosen är tydlig, vi blir alltfler äldre. Då måste samhällslivet också i större utsträckning riggas för den samtid som råder och är i antågande. Det handlar om att man som årsrik ska ha en god livskvalité även på äldre dar, att det ska vara en självklarhet att leva livet, hela livet.

Att pensioneras från ett jobb med ett väl uppbyggt arbetsrelaterat socialt nätverk kan ibland vara mycket påfrestande och leda till ofrivillig ensamhet.

Människan är ett flockdjur och vill fortsätta uppleva betydelse, mening och egenvärde i interaktion till sina medmänniskor. Dessa behov kvarstår även efter pensionering.

Att vara till besvär är ingen ovanlig känsla som många äldre känner, därför är det så viktigt att det skapas naturliga mötesrum där man inte känner att man är i vägen eller till last. Ett aktivitetshus vore en sådan plats. En inbjudande mötespunkt som är skapt just för att äldre ska komma dit och känna sig välkomna. På aktivitetshuset skulle de som ville kunna dela på olika ansvarsuppgifter för att hålla verksamheten igång.

Men det finns ju äldreboenden kanske någon invänder?

Det finns dock en stor grupp äldre som trivs bra och är välfungerande i det egna hushållet, men som trots det önskar ha, precis som andra åldersgrupper i samhället, tillgång till aktivitetslokaler, då fritiden blivit mer omfattande än då de befann sig i yrkeslivet.

Kommunen måste ha råd att satsa på våra äldre. Även på de som ännu inte är i behov av äldreboende. Detta för att bland annat minska på den ofrivilliga ensamheten.

Fritidsgårdar för ungdomen brukas ofta framhållas som något positivt, det är dags att vidga den synen till att omfatta även de årsrika åldersgrupperna. Inrätta ett aktivitetshus för äldre i Linköping!

Monika Broman (L)

ledamot i äldrenämnden

kandidat i landstings- och kommunval 2018