Svar på "Studenter på olika villkor", 4/5.

Alla förskollärar- och lärarstudenter vid Linköpings universitet, LiU, har rätt till utbildade handledare med rätt ämne och inom rätt utbildningsområde. De flesta av våra 3 500 placeringar/år resulterar i lyckade samarbeten mellan handledare och student. Många av våra studenter tycker också att VFU:n är en av de mest givande delarna i utbildningen.

En utmaning är att få tillgång till undervisningstid inom VFU i de mindre ämnena. Lösningar som tillämpas är att även låta en del av undervisningen utföras i andra ämnen som handledaren undervisar i, att en student tilldelas två handledare som tillsammans har hand om studenten, eller, i vissa fall, att två studenter delar på en handledare.

LiU har avtal med 19 kommuner där skolhuvudmännen ansvarar för hur ersättningar och tid till handledarna bäst organiseras. Vi utgår ifrån att våra samarbetspartners och deras anställda tillsammans hittar bra former för detta. LiU erbjuder regelbundet en introduktionskurs i handledarrollen. Alla handledare har tillgång till VFU-guiden för handledare och därutöver rekommenderas en 7,5 hp handledarutbildning som ges av LiU.

En termin innan VFU:n börjar beställer LiU handledare via kommunens VFU-samordnare. Rektor/förskolechef avgör vilka lärare som är lämpliga som handledare, men kan dock inte alltid ge besked förrän en bit in på terminen. Säger skolan/handledaren nej, går frågan vidare. I oturliga fall kan det här resultera i att vissa handledare får en förfrågan med kort varsel. Om en student stöter på problem under VFU:n, såsom tillgång till för få undervisningstimmar, uppmanas de kontakta VFU-ansvariga snarast för åtgärder.

LiU:s ämneslärarutbildning är en av Sveriges mest generösa när det gäller studentens möjlighet att välja ämne. VFU:n blir aldrig helt lika, men förhoppningsvis likvärdig.

Catarina Jeppsson

programansvarig utbildningsledare för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Jörgen Nissen

dekan utbildningsvetenskap