Svar på "L och C inne på farlig väg", 26/9.

Förhandlingar om ett alliansstyre i Linköping pågår och med anledning av detta har Jakob Björneke (S) reagerat med ett debattinlägg. I sin artikel påstår Björneke felaktigt att L och C ger SD en vågmästarroll. Det stämmer inte. Kommunen styrs i huvudsak av kommunstyrelsen samt övriga styrelser, nämnder och bolag och där får Alliansen på grund av valsystemets utformning majoritet. SD kommer inte att ha utslagsröst i dessa viktiga styrorgan.

I sammanhanget ska man notera att Linköping har styrts av en S-ledd minoritet 2002–2006, minoritetsstyre kan fungera. Alliansen skulle inte komma att vara beroende av SD på något sätt. Vad gäller kommunfullmäktige saknar Alliansen 1 mandat för egen majoritet. Om en alliansbudget ska fällas i kommunfullmäktige måste det till ett aktivt samarbete mellan S, MP, V och SD. Vi förutsätter att Socialdemokraterna inte kommer att inleda ett planerat samarbete med SD när det gäller budgetantagande samt anpassning av en S-budget i syfte att få såväl V som SD att rösta på denna.

Linköpings kommun präglas av en god ekonomi och ett bra samarbete mellan partierna. Denna tradition ska vi slå vakt om. Vi kan notera att vi har många gemensamma mål med Socialdemokraterna på kommunal nivå. Man kan även notera att L, MP och S har lagt en gemensam budget för 2019 och att den budget som Moderaterna lagt hade samma totala volym på kostnaderna, samma skattesats men avvek endast gällande fördelningen mellan nämnder.

När det gäller de stora utmaningarna har vi en samsyn om att satsningar ska ske på skola, jobb till arbetslösa med försörjningsstöd och äldreomsorg. Det är kommunens centrala utmaningar och där är vi i stort överens inom Alliansen och med S. Vi är även överens om att kommunens verksamhet ska ha en klar fördelningspolitisk profil med förstärkta insatser till de med störst behov. Låt oss nu ta krafttag och lösa problemen. Låt oss tillsammans se till att vi får fler tjänster ute på skolorna, i äldreomsorgen samt att vi sätter arbetslösa med försörjningsstöd i arbete.