Vi har sett att otryggheten ökar i vårt samhälle. Polisen har för lite resurser. Skolor präglas av oro. Det är cirka 17 procent av eleverna i avgångsklasserna som saknar gymnasiebehörighet. Gänguppgörelser förekommer nästan dagligen i de så kallade utanförskapsområdena.

Om denna utveckling fortsätter kommer inte välfärden att kunna finansieras. Kostnaderna för att få människor i utanförskap att uppnå rimlig välfärdsnivå blir avsevärda. År 2015 var ett ödesår, då 163 000–165 000 asylsökande kom hit under en kort tid. Ett högt antal asylsökande kom även under följande år.

Sverige har gått från ett land med en arbetskraftsinvandring till ett stort flyktingmottagande. Att vårt demokratiska system skulle kunna omvandlas snabbt till att ta hand om den stora folkvandring som skett till Europa, är att ha för stora förhoppningar, men vi måste acceptera den rådande situationen.

Asylrätten får inte kränkas och inte heller barns rättigheter. Religiös frihet och etnicitet måste definieras på ett tydligt sätt. Religiös frihet får inte kränka kvinnans rättigheter. Svensk lag ska gälla och förbättras för att förhindra ytterligare spridning av den så kallade hederskulturen.

Sveriges lagar måste kunna möjliggöra strafförelägganden för kränkningar och överträdelser för att komma åt hederskulturer. Begås brottsliga handlingar under asylsökningstiden ska utvisning omedelbart kunna verkställas.

Det måste finnas krav på att delta i utbildningar i svenska språket och samhällsorientering som motprestation för alla typer av försörjnings- och bidragsstöd.

Politiken måste tillsammans med arbetsmarknadens parter arbeta för att skapa förutsättningar för enkla jobb för att underlätta integrationen. Att lära sig svenska språket underlättas genom att ha ett arbete och delta i samhället.

Med dessa punkter i ett integrationspolitiskt program, vill jag förbättra integration och trygghet i hela samhället.

Gunilla Almesåker

riksdagskandidat (L)