Fler bostäder för kommunens studenter och unga vuxna är en förutsättning för en fungerande bostadspolitik för framtiden. Att avskaffa kravet på ett fast antal bilparkeringsplatser vid nybyggnation av studentbostäder är ett steg i rätt riktning.

Vi anser att det krävs gynnsammare förutsättningar för byggandet av studentbostäder och smålägenheter i kommunen. Bostadsmarknaden är en marknad fylld av regleringar som skapar en komplicerad och svårnavigerad process för ökad nybyggnation. En av de hämmande regleringarna är parkeringsnormen. Genom att ställa krav på att ett visst antal bilparkeringsplatser per lägenhet skapas begränsningar i uppförandet av studentbostäder. Studenter äger sällan bil, utan har snarare ett behov av fler cykelparkeringsplatser.

Under februari har Samhällsbyggnadsnämnden och Bygg- och Miljönämnden i Linköpings kommun fattat beslut om att anta en rapport som föreslår riktlinjer för nya miniminivåer för parkeringstalen för bland annat flerbostadshus, kontor och skolor. Alliansen tog initiativet att föreslå en behovsanpassad analys vid nybyggnation av studentlägenheter istället för de strikta krav som oppositionen föredrog.

Självklart tar vi hänsyn till de ned- och uppgångar som kommer att finnas i behovet av studentbostäder. En barnfamilj och en student har olika behov av parkeringsplatser. Det är viktigt med flexibilitet i parkeringsformer. Det handlar om att kunna bemöta de behov som de boende har.

Vår utgångspunkt är att skapa flexibilitet och tillgänglighet för bostäder för unga och studenter i kommunen. För att kunna fortsätta vara en tillväxtkommun behöver Linköping kunna se till de behov som finns snarare än till regleringar som skapar hinder för byggandet. En växande kommun ska inte hindras av fasta parkeringstal.

SANDRA SANNEMO BÅRMAN (M), LEDAMOT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

DAVID IDEBRO (M), LEDAMOT SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN