Debatt Svar på "Ett miljöpartistiskt slag i luften", 26/2.

Bror Gårdelöf kritiserar satsningen på lustgasdestruktion på US och anklagar oss för att vara okunniga. Skälen som han anger är dels att lustgas förekommer naturligt i atmosfären, dels att sjukvårdens utsläpp är små, och slutsatsen blir att det inte motiverar kostnaderna.

Vi menar att detta är ett märkligt sätt att se på saken. Att anföra att 50 procent av lustgasen kommer från mikroorganismer i havet är lika irrelevant som att påpeka att största delen av koldioxiden kommer från cellandningen. Det är ju den av mänsklig aktivitet uppkomna ökningen som är intressant.

För att komma till rätta med den utmaning som utsläppen av växthusgaser innebär måste samtliga utsläpp beaktas och alla som släpper ut ta ansvar. Trafik och köttkonsumtion är förstås ännu mer viktiga men det innebär inte att det är betydelselöst att minska lustgas. Tvärtom. Satsningen på lustgasdestruktion innebär en årlig minskning av utsläppen motsvarande 850 ton koldioxidekvivalenter, vilket är mer än alla resor med tjänstebil som görs inom Region Östergötland.

Avslutningsvis säger Gårdelöv att destruktionen är ineffektiv eftersom mamman andas ut lustgasen i rummet i slutet av varje värk. I och med lustgasdestruktionen har ett dubbelmasksystem installerats och en rutin införts som innebär att blivande mödrar fortsätter andas ut i andningsmasken under 4–5 andetag. Klimatvinsten kvarstår fullt ut, men innebär också att medarbetarnas arbetsmiljö starkt förbättras. Detta om något är väl investerade pengar.

Vi vill poängtera att det är Region Östergötland som genomfört insatsen och inte kommunen. Det hindrar inte att vi vill lyfta fram den som ett bra exempel på ett av de många steg som måste tas för att minska klimatpåverkan.

Rebecka Hovenberg (MP)

kommunalråd

Birgitta Rydhagen (MP)

kommunalråd