Dubbelt så många flickor som pojkar är stressade i skolan, och flickornas resultat i årskurs 9 är 30 meritpoäng högre än pojkarnas. Arbetsmarknaden är könssegregerad mellan tekniska yrken och omvårdnadsyrken. En större andel kvinnor arbetar ofrivillig deltid, och de har större sjukfrånvaro. Nära 90 procent av alla våldsbrott begås av män.

Det pågår ständigt en diskussion om ifall detta går att förändra, och hur mycket samhället och politiken ska påverka individers val. För Miljöpartiet är individens val viktigt, men vi anser att alltför många människors val begränsas av normer i samhället. Därför vill vi arbeta med normkritik.

Normer handlar ofta om sådant som uppfattas som det normala. Ibland är det ett ideal som egentligen de flesta inte uppnår, men många strävar efter. Det som är normalt är ganska ofta något som fungerar ganska bra, till exempel att vi står i kö och väntar på vår tur när vi handlar, eller att vi inte spelar hög musik som stör grannarna. Men vissa normer skapar problem, antingen för en liten minoritet, eller för många. Normen att läraren pratar med pojkar i tillsägelser istället för hela meningar (Sluta! Låt bli! Skynda dig!) hämmar pojkarnas språkutveckling. Normen att coola killar inte pluggar har skapat problem i skolorna.

I skolor där den här normen har lyfts fram och diskuterats i klassrummen har det skett förbättringar i pojkarnas skolresultat. Normen att pojkar knuffas och slåss när de leker gör många barn rädda på skolgårdar och korridorer. När lärare låter barnen diskutera hur bra lekar går till förändras stämningen i klassen och fler vågar leka med varandra.

En del raljerar och påstår att normkritiken är till för att sudda ut könsidentiteter. Det är inte korrekt. En del personer kommer dock att våga uttrycka sin könsidentitet annorlunda. Normkritik handlar även om att påverka helt allmänna generella sätt att umgås så att var och en kan känna sig trygg och inte försöker leva upp till en roll som skaver eller ställer till problem. Och att faktiskt förändra sådana normer som är skadliga, som inställningen till studier, till tobak, till trafikregler, till respekt för klasskompisar, vänner och partners. Därför bidrar normkritik till att öka studiemotivation, skapa trygghet och minska våld.

Birgitta Rydhagen (MP)

kandidat till kommunfullmäktige