Vi svenskar genererar 17 ton avfall per person – varje år. Men det mesta av detta avfall ser vi aldrig. Det uppstår nämligen i produktionen av alla varor som vi konsumerar. Hur många av oss vet till exempel att en enda mobiltelefon genererar 86 kilo avfall under tillverkningen? Det är dags att sätta fokus på det avfall som ingen pratar om – det osynliga avfallet. Och det är dags för tydliga styrmedel även lokalt, som gynnar en mer cirkulär produktion och konsumtion.

Av de 17 ton avfall som vi genererar per person och år är det bara knappt ett halvt ton (i snitt 473 kilo) per person som är hushållsavfall, resten är alltså avfall som uppstår i produktionen till följd av vår konsumtion. Det vi köper och konsumerar genererar alltså 35 gånger mer avfall än vad vi ser med blotta ögat hemma i papperskorgar och återvinningskärl. Att avfallet från tillverkningen inte syns gör det svårt för oss konsumenter att förstå vilken miljöpåverkan vår konsumtion faktiskt har.

Det är lätt att avkräva lösningar på avfallsproblemen från de som hanterar samhällets avfall - kommunen. Förvisso förbättras avfallshanteringen ständigt, men avfall uppstår inte på grund av avfallshanteringen. Det största ansvaret för att minska avfallet ligger på de som tillverkar och designar produkter och förpackningar. I avfallsledet – när produkter redan har blivit avfall – är det för sent. Ändå saknas tydliga krav på tillverkarna att åtgärda detta resursslöseri.

Tekniska verken och Avfall Sverige har ansvar för att sköta avfallshanteringen på ett långsiktigt hållbart sätt och att utveckla lösningar för detta i samarbete med andra aktörer. Sedan flera år tillbaka pågår olika initiativ inom kommunen för att minska avfallet som uppstår, exempelvis genom att erbjuda kommuninvånarna möjlighet till återbruk. De möjligheterna förbättras ytterligare genom satsning på nya mottagningshallar för återbruk på Tekniska verkens tre återvinningscentraler i Linköping. Kommunerna kan också påverka genom sina upphandlingar och kräva produkter som är hållbara ur flera perspektiv.

Men det räcker inte, mer kraft måste läggas på att förebygga avfall. Och det görs först och främst genom hållbarare produktion och konsumtion. Producenterna måste se till att produkter utformas så att de får en längre livslängd, blir enklare att reparera, lättare att återvinna och att de är giftfria den dag de ska återvinnas. Då minskar behovet av nyproduktion och därmed mängden avfall som uppstår vid tillverkning. Det är inte alltid det som syns som väger mest. Det är dags för fler att göra mer mot osynligt avfall. För det är där miljöinsatsen väger tyngst.

Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska verken i Linköping AB

WeineWiqvist, vd, Avfall Sverige