Allt fler barn går på fritids. 80 procent av alla barn i åldern 6–9 år är inskrivna på fritidshem runt om i Sverige. För åldern 10–12 är siffran 13 procent. Majoriteten av barnen är på fritids 1–15 timmar per vecka och en femtedel deltar hela 16–25 timmar per vecka. Även fritidshemmen har en ny läroplan sedan juli 2011 och styrs av skollagen precis som skolan. I den anges tydligt att fritidhemmen är ett komplement till skolan och förskolan. Fritidshemmen ska bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers lärande och utveckling men också vara en trygg plats medan föräldrarna förvärvsarbetar.

Trots det stora och viktiga arbete som utförs på fritids så hör eller ser vi alldeles för lite i debatten om fritidshemmens verksamhet fast barnen är där nästan lika mycket som i skolan. Med sin utbildning och kompetens ger fritidspersonalen barnen såväl omsorg som möjligheter till aktiviteter och icke att förakta, möjligheten att bara få vara. Vi måste bli bättre på att förstå vilken enorm resurs fritidspersonalen är. Rektorerna måste ta ett större ansvar för fritidshemmen och skapa möjligheter för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Fritidspedagogerna har en akademisk examen. Sedan hösten 2011 heter utbildningen "Grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem" och är treårig. Min förhoppning är att med utbildningens tydligare fokus på fritidshemmen så kommer professionaliseringen av yrket att öka.

För att fritidshemsverksamheten ska bygga på vetenskaplighet behövs mer forskning inom vissa områden för att kunna se olika effekter av verksamhetens betydelse. I säkerställandet av vetenskapligheten behöver vi ställa didaktiska frågor som ledarskapets betydelse, fritidshemmet som lärmiljö och lekens betydelse. Det är ofta på fritids barnen tränar samarbete och konfliktlösning, nog så viktiga områden för att utveckla individens sociala kompetens. Många fritidspedagoger undervisar också i skolan varför Lärarlyftet 2 varit viktigt för att de ska få legitimation att undervisa i de ämnen man har. En fritidspedagog är en tusenkonstnär.

Fritidshemmen i Linköping har valt en väg där fritidshemmen granskats av den egna yrkeskåren med målet att hög och likvärdig kvalitet ska råda på kommunens fritidshem. Jag träffade själv fritidshemsambassadörernas nätverk i april och fick flera goda exempel på hur man byggt broar för att bygga ett systematiskt kvalitetsarbete på kommunens samtliga fritidshem. Det här är ett sätt att höja fritidspedagogernas yrkesstatus. Det gör att fler faktiskt förstår och ser vad de gör.

Vi är många som behöver göra läxan att synliggöra fritidshemmens viktiga och fantastiska arbete.