Målet för oss i Koalition för Östergötland är en god och jämlik hälsa för alla och att vi har en vård med god kvalitet och hög tillgänglighet. Oavsett social eller ekonomisk ställning, bakgrund eller livssituation ska alla ha rätt till en vård på lika villkor.

Vårdcentralen spelar en viktig roll i det sjukdomsförebyggande hälsoarbetet och för att nå målet om en jämlik hälsa. Vårdcentraler som ligger i områden med stor ohälsa möter särskilda utmaningar. För att få en mer jämlik vård i länet har bland annat de vårdcentraler som har en särskilt hög andel patienter med stora behov fått ett större uppdrag. Vårdcentralerna i Berga, Skäggetorp och Cityhälsan Söder har fått möjlighet att ge sina patienter utökad information, råd, stöd och behandling. Det pågår just nu ett arbete med att se över hur jämlik vården i Östergötland är och utifrån detta behöver vi se över hur vi ytterligare kan bidra till en ökad jämlikhet i länet.

För att förbättra vården av framförallt våra äldre invånare har vi gett fler äldre möjligheten till vård i hemmet genom en utökning av mobila vårdteam, så kallade ALMA-team. Det innebär att äldre personer inte alltid behöver åka in till sjukhus, utan kan få sitt vårdbehov tillgodosett hemma. Det förbättrar tillgängligheten och vården kommer närmare invånarna. Vi behöver fortsätta arbetet med att mer vård ska kunna erbjudas närmare medborgarna. Det kan till exempel handla om rehabilitering och insatser mot psykisk ohälsa.

Östergötland står sig väl i jämförelse med andra regioner och landsting. Samtidigt står hälso- och sjukvårdens inför stora utmaningar. Under 2018 kommer vi därför att ha ett extra fokus på att förbättra tillgängligheten och att utveckla en jämlik och nära vård.

Vi behöver genomföra insatser både på lång och på kort sikt för att förbättra tillgängligheten till flera av regionens verksamheter. På kort sikt handlar det om konkreta åtgärder för att minska de längsta vårdköerna. Och på lång sikt handlar det bland annat om att säkerställa att vi har tillräckligt med personal som har tid att genomföra rätt typ av arbetsuppgifter. Det handlar både om att det finns behov av fler medarbetare, men även olika typer av yrkesgrupper som kan göra olika arbetsuppgifter.

Vi i Koalition för Östergötland kommer fortsätta arbetet med att göra hälso- och sjukvården i Östergötland bättre för alla.