Målet för den socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitiken är en god och jämlik hälsa för alla. Ett sätt för att nå målet är att upptäcka sjukdomar och tillstånd tidigare. Därför vill vi socialdemokrater att alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar ska erbjudas en hälsoundersökning med samtal om levnadsvanor

Skillnaderna i hälsa och livsvillkor är i Östergötland fortfarande för stora. Det kan handla om var du bor, varifrån du kommer, utbildningsbakgrund och kön som fortfarande sätter avtryck i din självupplevda hälsa och livskvalitet – och som i slutändan kan komma att påverka din livslängd med flera år. Detta är något vi socialdemokrater aldrig accepterar.

Alla har rätt till god hälsa och goda livsvillkor. För att nå dit är hälso- och sjukvården en viktig del. Sjukvården i Östergötland ska kännas trygg och vara rättvis. Den som har störst behov ska gå först. Oavsett social eller ekonomisk ställning ska alla ha rätt till vård på lika villkor. Alla har rätt till en god hälsa och goda livsvillkor där tilltron till den egna förmågan och tillit till andra är grunden.

Hälsan är en viktig grundläggande förutsättning för ett gott liv. Idag finns orättvisa hälsoskillnader mellan grupper i samhället – vilken hälsa du har kan exempelvis bero på kön, etnisk bakgrund, var du bor och vilken utbildning och inkomst du har. Skillnader som i slutändan resulterar i olika livskvalitet och i olika livslängd. En av de allra viktigaste uppgifterna för oss socialdemokrater är att sluta det hälsogap som finns i samhället – detta vill vi åstadkomma inom en generation. Vården har här såväl ett kompensatoriskt uppdrag som ett förebyggande uppdrag.

Det förebyggande arbetet är nog så viktigt. Ett samtal om goda levnadsvanor under hälsoundersökningarna är därför också viktigt. Sund kost och motion är en central del i en god hälsa. Dessutom ger undersökningarna en insikt för individen hur ens egen hälsostatus ser ut och får tips och idéer om hur deras hälsa kan förbättras.

Skillnader i vilken vård och behandling som ges kan ha ett samband med ojämlikheter i samhället, genom att systematiskt arbeta med jämlikhetsanalyser för att synliggöra omotiverade skillnader i vården blir vården mer jämlik. Resurserna ska fördelas utifrån behov.

En jämlik, jämställd och rättvis vård bygger på att alla kan få ta del av den. Genom tidiga insatser avlastar vi vården och minskar människors lidande. Det är anledningen till att vi vill att alla ska erbjudas hälsoundersökningar när de fyller 40, 50, 60 och 70 år.

Kaisa Karro (S)

regionråd

Anna-Lena Sörenson (S)

riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Östergötland