Det viktiga samarbete inom Itsam-kommunerna som funnits under ett flertal år raseras nu genom beslutet om flytt av huvudkontoret från Kinda till Linköping.

Beslutet handlar inte bara om flytt av huvudkontoret för kommunernas IT-drift. Det handlar om de signaler ni sänder till näringslivet. Ni säger, genom beslutet, att det inte är möjligt att driva kunskapsintensiva företag i landsbygdskommuner.

Varför denna landsbygdsfientliga politik, från kommunalråden i Boxholm, Åtvidaberg och Ödeshög?

Beslutet har föregåtts av hemlighetsmakeri. Inget har varit känt utanför direktionen förrän drygt en månad före beslut.

Detta är en fråga som berör många, har ett sysselsättnings- och regionalpolitiskt perspektiv och bör därför betraktas som en principiellt viktig fråga och ska därmed i enlighet med kommunallagen behandlas av fullmäktige. Så har dessvärre inte skett, då direktionen anser sig ha rätten att besluta om detta själva. Det visar på bristande förståelse, hos de som röstade för en flytt, för vidden av vad beslutet för med sig. De har inte ens ifrågasatt riktigheten i ”utredningen”.

Beslutet grundar sig på en ”utredning” med rubriken ”Förutsättningar för byte av lokaler till Linköping”. Den beskriver, som enda alternativ, hur flytt till Linköping ska gå till. Det finns inte ett ord om andra alternativ för att lösa det rekryteringsproblem det sägs att Itsam har. Utredningsdirektivet är för smalt. Det finns ingen risk- och konsekvensanalys i ”utredningen”. Den borde ha gjorts av någon utomstående.

Researchen av rekryteringsmöjligheten i Linköping är under all kritik. Enligt uppgift från företag och organisationer i Linköping så är rekryteringsproblemen stora även där.

Beslutet är ett hån både mot landsbygden och de anställda på Itsam. Många av dem har redan idag långt att pendla till arbetet. För dessa blir det en omöjlighet att jobba kvar med ett ännu längre pendlingsavstånd än idag. Förbundsdirektören anser att det är svårt att få ihop livspusslet om man tvingas pendla från Linköping till Kisa. Mig veterligen är det precis lika långt från Linköping till Kisa som tvärtom. Hur ska redan anställd personal få ihop sitt livspussel? Vill man inte ha med sig de redan anställda?

Beslutet är också ett brott mot Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), då man inte har förhandlat med den fackliga organisationen enligt MBL paragraf 11 före beslut. Detta trots att lagstiftningen tydligt anger att innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen. Samma förhandlingsskyldighet gäller innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring av arbets- och anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör organisationen, vilket det i högsta grad gör i det här fallet.

Tänk om och gör rätt! Rasera inte samarbetet som varit till stor nytta för samtliga medlemskommuner, inklusive Boxholm, Åtvidaberg och Ödeshög!

Majlis Johansson

f d kommunalråd (S), Kinda