När kommunfullmäktige idag ska diskutera kommunens årsredovisning 2017 finns det anledning att peka på de ekonomiska möjligheter som de facto finns och som man undviker att lyfta fram i redovisningen.

Linköpings kommun har hamnat i ett snävt bolagstänkande där man kör kommunens verksamhet med stora årliga överskott. Nu senast +320 mkr 2017. Pengarna hamnar på kapitalmarknaderna och i de kommunala bolagens redan solida kassor. Det är en märklig prioritering mot bakgrund av de stora behov som finns inom förskolan, skolan, äldreomsorgen, jobb till nyanlända samt trygghet/säkerhet.

Den första posten där det saknas en redogörelse är frågan om vad som är en rimlig långsiktig utdelningsnivå från de kommunala bolagen (sid 41-). Bolagens resultat 2017 hamnade på 950 mkr exklusive engångsvinster. En rimlig utdelningsnivå är 50 procent av beskattad vinst efter finansieringskostnader, det vill säga ca 300 mkr. Utdelningsnivån från Stadshus AB har legat på 0 kr de senaste tre åren.

Nuvarande politik leder till överkapitaliserade bolag med för mycket pengar att röra sig med, där risk för felinvesteringar ökar. En utdelningsnivå om 50 procent ger ägarna, det vill säga kommunen, ekonomiska resurser samtidigt som bolagen kan fortsätta bygga upp substansen, om än inte i lika stor omfattning.

Den andra posten man undviker att lyfta fram är övervärdet i kommunens långsiktiga placeringar (sid 40). Där behandlas bolagens koncernmoder, Stadshus AB:s, finansiering på ett märkligt sätt. Den avgörande informationen om vad som är moderbolagets egna lån saknas. Det är 5,5 mdr och ska ställas mot värdet av kommunens långsiktiga placering, 7,1 mdr. Det innebär att kommunen har en nettotillgång på 1,6 mdr som kan användas över tid i verksamheten istället för att ta man risker på kapitalmarknaderna. Rimligt vore att använda 100 mkr årligen av dessa under de kommande 16 åren.

Den tredje posten som aldrig riktigt lyfts fram är den avkastning om 2–3% som tillgången om 7,1 mdr kan ge årligen, det vill säga lågt räknat ca 150 mkr.

Detta ger ett långsiktigt årligt utrymme om 550 mkr som kommunen delvis kan använda till att växla upp ambitionerna. Vi har råd med fler förskollärare, med mentorer som kan avlasta lärarna i skolan, med att ge våra gamla en bättre omsorg, vi kan anställa många nyanlända inom kommunalt finansierade verksamheter, få bättre integration och samtidigt fler händer som hjälper till inom förskola och äldreomsorg och vi har även pengar att anställa de ordningsvakter som behövs för att skapa trygghet kvällar och nätter.

Det finns till och med utrymme för en skattesänkning med 0,25 kr, kommunen får då en skattesats om 19,95 procent, i nivå med landets lågskattekommuner. Skattebetalarnas pengar ska användas eller betalas tillbaka, det finns ingen anledning att samla en massa pengar på hög. Pengarna gör mer nytta för Linköpingsborna om de tillförs den lokala samhällsekonomin i form av löneutbetalningar som ger köpkraft i Linköping än att de placeras på fjärran kapitalmarknader.

Michael Cocozza

kandidat (L) i årets kommunval