Debatt Hur hjälper vi barn med autism inför olika undersökningar eller behandlingar inom hälso- och sjukvården? Det räcker inte med sunt förnuft för att förbereda barn med autism. Ju mer man lär sig om autism ju mer förstår man behovet av kunskap om bemötande. Dessa barn behöver få tydlig information och bli införstådda i vad som kommer att hända. Bildstöd kan till exempel användas som hjälpmedel när barnet ska få svar på vad, när, med vem och hur länge frågor under och efter en behandling.

Barn med autism har ofta problem med kommunikation och social interaktion. De har även en högre känslighet för sinnes- och känslointryck. De reagerar helt annorlunda på beröring, ljus och ljud. Det gör att en högteknologisk miljö kan upplevas som extra skrämmande för dessa barn.

Ingalill Gimbler Berglund, lektor vid hälsohögskolan i Jönköping, har skrivit en avhandling ”Developing guidelines in nursingcare of

children with autism spectrum disorder in high technology healthcare settings” (Att utveckla riktlinjer i vård av barn med autism i högteknologiska hälsovårdsmiljöer). De flesta anestesi- och röntgenavdelningar i Sverige möter barn med särskilda behov men Gimbler Berglund upptäckte att de flesta av dessa avdelningar saknar riktlinjer.

Det är viktigt att kontakta föräldrarna redan innan första besöket och att planera vården tillsammans med dem. Barnet måste i förväg få veta vad som kommer att hända. Det ska varken vara någon stress eller onödigt lång väntetid. Om barnet ska behandlas flera gånger ska samma person ta hand om barnet, gärna någon som har kunskap om autism. Dessa riktlinjer skulle behöva implementeras bredare i hälso- och sjukvården för barn med autism.

Om vi tar hand om barn med autism på bästa sätt och förbereder dem väl så sparar vi både lidande för barnen samt pengar för sjukvården. Tänk på FN:s barnkonvention. Vården har skyldighet att göra det bästa för barnen.

Av 192 anestesiavdelningar, barnavdelningar och röntgenavdelningar i Sverige visade det sig att 142 av dem hade kommit i kontakt med barn med autism. Men endast sju avdelningar, alla inom anestesi, hade utarbetat speciella riktlinjer för vården av dem.

Det är hög tid att hälso- och sjukvården utvecklar sin hänsyn i omvårdnaden av barn med autism.

Madelaine Pavlidis (L)

Kandiderar till landstingsfullmäktige

Leg. sjuksköterska