Grunden till hederskulturen sägs vara värderandet av släktens anseende. Inom de flesta kulturer ligger ett stort ansvar att ta hand om familjen på kvinnorna. Kvinnan har i många kulturer blivit symbolen för familjen då kvinnors barnafödande utgör själva grunden till familjen. Hederskulturen är på grund av det till stor del centrerad kring den kvinnliga sexualiteten och i synnerhet kvinnors kyskhet.

Den manliga kyskheten är inte något som värderas alls lika högt som den kvinnliga. Ser vi till många kulturer världen över är den kvinnliga kyskheten en högt värdesatt symbol. Det kan vi se på hur många kulturer som har kvinnliga kyskhetssymboler centralt i sin kultur. Den vita brudklänningen och hijaben är båda exempel på kvinnliga kyskhetssymboler. Manliga kyskhetssymboler saknas istället helt i dessa kulturer.

Det är med det här i beaktning som vi ska observera hederskulturer världen över.

Hederskulturer har ytterst lite att göra med att värna släktens heder. Det handlar enbart om att ställa kvinnor under mäns kontroll i en patriarkal maktstruktur. För att förstå varför det blivit så måste vi blicka tillbaka till hederskulturernas uppkomst.

Hederskulturen har sin grund i människans stamsamhälle. När en människa utsatte en annan för brottsliga handlingar så var det upp till andra att straffa den personen. Det applicerar en stor grad av moral på rättskipandet. Moral är till sin natur högst godtycklig. Det gjorde att människor som levde ett liv som betraktades som omoraliskt saknade skydd.

Kvinnor är generellt sett kroppsligt svagare än män. Det gjorde att kvinnor i mycket högre grad var beroende av beskydd än män. Det är vad som gjort att hederskulturen har kunnat växa fram, som ett förtryck av kvinnor. Om männen ska skydda kvinnorna så behöver männen uppleva att kvinnorna lever ett moraliskt acceptabelt liv. Det har gjort att männen har kunnat diktera både sina egna och kvinnornas levnadsvillkor.

För att familjen ska kunna leva vidare behövs kvinnorna. Det har gjort att en stor del av hederskulturen har kommit att kretsa kring den kvinnliga sexualiteten. Det är också därför som vi ser att kulturer där hederskulturen varit viktig så har giftemål med släktingar även varit frekvent förekommande. Här är förmodligen det tydligaste exemplet de europeiska kungahusen.

Det här resonemanget framstår som logiskt utifrån de förutsättningar som fanns då. Idag har vi avskaffat aristokratin till förmån för demokratin. Vi har avskaffat hederskulturen till förmån för rättsstaten. Den mänskliga kulturen har dock inte lyckats hänga med i den extremt långsamma politiska utvecklingen. Samhället behöver därför agera riktigt emot den hederskultur som ännu finns kvar. Hedersförtryck rör sig oftast inte om hedersbrott. Brotten är bara toppen av isberget. Det innebär att vi inte kan använda polis och rättsväsende för att bekämpa hedersförtryck. Vi ska istället öka resurserna och höja kunskapen hos

Socialstyrelsen, socialtjänsterna och samordna arbetet på en myndighet.

Johan Nordlander

distriktsstyrelseledamot MUF Östergötland