På kommande regionfullmäktige möte den 22–23 november tas ett nytt ramverk, i form av en policy, för Region Östergötlands forskning och utveckling. Detta ska i sin tur leda vidare till mer specifika strategier och handlingsplaner. Vår avsikt är att få till ett mer systematiskt förhållningssätt till hur regionen fördelar sina resurser för forskning och utveckling.

Om man räknar med de statliga medel som regionen får som ersättning för att säkra den vetenskapliga basen för läkarutbildningen så omsätts uppåt en halv miljard i budgeten till forsknings- och utvecklingsändamål. En tydlig ambition för Koalition för Östergötland har varit att öka transparensen i hur dessa medel fördelas så att en bra måluppfyllelse kan nås. Ytterst handlar det om att bidra till att förverkliga visionen om Östergötland som en värdeskapande region med goda livsvillkor, ett starkt näringsliv och ett hållbart nyttjande av naturens resurser.

I det gamla landstinget var fokus helt inriktat på hälso- och sjukvården, framförallt den medicinska forskningen. Dominansen kommer alltjämt vara mycket stor, men det nya är att vi är en region och att vi har ett regionalt utvecklingsansvar. Detta återspeglas tydligt i policyn. Regionen får en ny roll i att främja forskning och bidra till kommersialisering av forskningsbaserade nya produkter och tjänster. När det gäller att främja forskning handlar en viktig del om att bidra till en ökad förmåga att hämta hem medel för forskning och utveckling vid nationella och internationella utlysningar och när det gäller kommersialisering är rådgivning och tillgång till riskkapital centrala regionala verktyg. Inom området regional utveckling är samverkan med såväl akademi som med offentliga samhällsaktörer och näringsliv en tydlig framgångsfaktor.

Nästan alla pengar till forskning går till hälso- och sjukvården. Vår ambition är att Region Östergötland ska vara en aktiv forskningsaktör som tillsammans med universitetet bedriver konkurrenskraftig forskning som utvecklar sjukvården. Detta innebär ett krav på att forskning också generar patientnytta genom nya och bättre metoder för diagnostik, prevention, behandling och rehabilitering. Det innebär också ett motsvarande krav på våra verksamheter att ta till sig och implementera forskningsresultat. Vi vill att medborgare i Östergötland ska vara fullständigt trygga i att hälso- och sjukvården vilar på vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.

Forskning och utveckling ger oss möjligheter att möta våra samhällsutmaningar genom att utveckla, förändra och förbättra olika delar av samhället. Det bidrar också till att skapa en positiv bild av Östergötland som en attraktiv plats att leva, bo och verka i. Framgångsrik forskning och utveckling stärker också bilden av Region Östergötland som en attraktiv arbetsgivare och innebär att det kan bli lättare att behålla och dra till oss duktiga medarbetare.

Mats Johansson (S)

gruppledare

Margareta Fransson (MP)

gruppledare

Anita Jernberger (L)

gruppledare

Göran Gunnarsson (C)

gruppledare