Både skollag och läroplaner gör tydligt att friluftsliv och naturupplevelser är nödvändiga inslag i skolan. Men enligt en nyligen genomförd undersökning från Novus och Svenskt Friluftsliv så är det endast var tredje gymnasielärare i idrott och hälsa som anser att kunskapsmålen nås och motsvarande siffra i årskurs 7–9 är en av tio lärare. Nu måste regeringen, med utbildningsminister Gustav Fridolin i spetsen, göra Skolverket till ansvarig myndighet för friluftsmålet ”Ett rikt friluftsliv i skolan” och ge Skolinspektionen i uppdrag att följa upp kunskapsmålen om friluftsliv i läroplanen.

Barn och ungdomar ägnar allt mindre tid åt utevistelser och friluftsliv, vilket kan medföra såväl koncentrationssvårigheter som fysiska problem. Undersökningen visar att var tionde idrottslärare inte kommer att genomföra eller har genomfört några friluftsdagar över huvud taget under det senaste läsåret. Samtidigt uppger endast en av tio idrottslärare att eleverna är negativa eller mycket negativa till friluftsliv.

Det är viktigare än någonsin att skolan ges resurser för att de ska kunna nå målen i läroplanen för idrott och hälsa. Bristen på fysisk aktivitet kostar redan idag samhället sex miljarder kronor per år, lika mycket som rökningen. Forskning visar att det finns samband mellan god hälsa och social bakgrund. Ju högre inkomst och utbildningsnivå, desto bättre hälsa. Skolan har därför en extra viktig uppgift att ge alla barn samma grund till goda och hälsosamma vanor.

Tre av fyra idrottslärare anser att skolan behöver stöd för att bedriva undervisning i friluftsliv. Friluftslivets organisationer både vill och står redo att hjälpa skolorna att nå målen i läroplanen. Men det kräver finansiering. Vi uppmanar regeringen att skjuta till de resurser som krävs för att våra barn och ungdomar ska få den kunskap de har rätt till, kunskap som bidrar till livslång hälsa, vilken grundas i unga år. Ett intresse som bidrar till goda vanor och ett fysisk aktivt liv högt upp i åldrarna.

Sedan 2012 har Sverige en friluftspolitik med tio uppföljningsbara mål. Målet ”Ett rikt friluftsliv i skolan” följs inte upp. Naturvårdsverket återrapporterade måluppfyllelsen till regeringen i december 2015 och konstaterade att målet om ett rikt friluftsliv i skolan inte går att följa upp eftersom det inte finns någon aktuell nationell uppföljning av friluftslivet i skolan. I dagsläget har alltså ingen myndighet ansvar för målet och ingen uppföljning genomförs.

Om regeringen menar allvar med friluftspolitiken måste den bland annat;

- Uppdra åt Skolinspektionen att följa upp kunskapsmålen om friluftsliv i läroplanen.

- Ändra Skolverkets instruktion genom tillägget att myndigheten har ett ansvar för friluftsmålet ”ett rikt friluftsliv i skolan”.

Skolan har en viktig uppgift i att se till att nästa generation får förutsättningar till goda vanor, bättre hälsa och ett aktivt friluftsliv.

Per Klingbjer

ordförande, Svenskt friluftsliv

Ulf Silvander

generalsekreterare, Svenskt friluftsliv