Nyligen antog Linköpings kommun en handlingsplan för klimatneutralt Linköping 2025. Samtidigt konstateras att arbetet inte fortskridit i den takt det behövts. Därför vill man nu ”växla upp” arbetet för att nå målet. För det ges exempel som energieffektivisering och koldioxidlagring.

Vänsterpartiet Linköping anser att vi också måste ta med frågan om koldioxidutsläpp från biltrafiken. Från vår sida har vi därför lagt en motion till kommunfullmäktige om bilfri innerstad.

Begreppet kan vara provocerande för många men vi menar att det är en nödvändighet att minska bilåkandet för att reducera utsläppen lokalt. Det skulle dessutom ge goda förutsättningar för en grönare, lugnare och mindre bullrig stad. Vi ansluter oss till de modiga politiker runt om i Europa som tar frågan på största allvar och dessutom agerar. De finns i Barcelona där man nyligen bestämde att 60 procent av innerstaden stängs av för biltrafik. De finns i Oslo där liknande skett, och de modiga bli glädjande nog fler och fler.

Vad skriver då Alliansen i Linköping i sitt samverkansprogram för nästkommande mandatperiod? Jo, följande: ”En fungerande trafikplanering kan inte handla om enskilda trafikslag, utan måste säkerställa att alla trafikslag samspelar. Framförallt måste trafikplaneringen fokusera på tillgänglighet och framkomlighet för alla de människor som utgör Linköping och inte skambelägga nyttjandet av olika trafikslag. Alliansen vill nu satsa på att öka framkomligheten i kommunen och då framförallt tätorten. Vi vill säkra att innerstadens målpunkter ska vara nåbara för alla trafikslag.”

Vi anar att det trafikslag Alliansen anser skambeläggs är bilen. Av texten utläser vi också att man vill öppna upp fler gator för biltrafik i centrum. Linköpings allianspartier vill alltså, när kommunen nu antagit en handlingsplan, agera både kontraproduktivt och bakåtsträvande. Det anser vi mycket oroande

Kerstin Sagström

Karin Flodin

Vänsterpartiet Linköping