Agenda 2030-målen innebär att vi tillsammans på alla nivåer ska arbeta för bland annat hälsa, jämlika samhällen, jämställdhet samt hållbara städer. För att uppnå de målen behöver politiken samverka med det omgivande samhället.

Vi lever i en tid av polarisering, segregation, ojämlikhet i skolresultat, en växande klyfta mellan stad och land och mellan bostadsområden. Sverige har Nordens mest inaktiva barn och bara 22 procent av tjejerna och 44 procent av pojkarna i åldern 10–15 år når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet. I kombination med detta har Sverige under flera år haft den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet. Vi ser en stor risk i att idrottsytor glöms bort när fokus ligger på att bygga bostäder. Det riskerar att bygga in segregation och ohälsa när vi egentligen behöver bygga för vår hälsa. Idrotten måste komma med tidigt i kommunernas planering både kring nya idrottsytor men också i planer för upprustning av befintliga idrottsytor.

Hälsoklyftorna kommer att växa i takt med barnens ökade stillasittande. Vi riskerar nu att bygga in problem som redan inom några år kommer belasta vår välfärd. Därför vill vi att:

• Kommunerna samråder med oss på Östergötlands Idrottsförbund när översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner tas fram.

• Idrott läggs till i plan- och bygglagen.

• Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna.

Här i Östergötland ser vi stora utmaningar i de flesta kommuner. Barn och ungdomar står i kö för att få ägna sig åt sin favoritidrott. Problemet är att det inte finns tillräckligt med anläggningar för att alla som vill ska få plats att idrotta. Dessutom förvärras situationen av krångliga momsregler och Skatteverkets nya syn på moms på idrottslokaler, vilka gör att många idrottsföreningar stängs ute från idrottsanläggningar. Regelverket säger, något förenklat, att om fastighetsägaren blir frivilligt momspliktig för att kunna dra av moms under byggnationen kan den inte hyra ut sina lokaler till icke momspliktig verksamhet, vilket alla idrottsföreningar är.

Det är på planen, skaterampen, i hallen eller spåret som idrott utövas. Ingen idrott utan plats och utan idrott ingen mötesplats där vi kämpar, skrattar och bygger relationer. Forskning visar att idrott och fysisk aktivitet är en viktig skyddsfaktor mot ohälsa. Effekterna är tydliga. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, depression, åldersdiabetes och risk för frakturer minskar. Om idrottsrörelsen når ytterligare 100 ungdomar kan följande hälsovinster och besparingar förväntas: 5 ungdomar drabbas inte av depression och 25 ungdomar kommer inte ha symtom som magont, huvudvärk med mera.

Idrotten skapar sammanhang och vi skapar möten över gränser. Men då behöver vi någonstans att va. Vi vill fortsätta bidra till ökad hälsa och välmående. Genom idrotten gör vi Östergötland och Sverige starkare!

Ann-Sofie Bremer Hjertstedt, ordförande Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna