Nu arbetar Trafikverket med att föreslå vilka trafiksatsningar som ska ske i Sverige åren 2018–2029. Vad ska Östergötland få? Sannolikheten att vårt län får investeringsmedel ökar om vi likt Region Skåne förstår fördelarna med att inte varje kommun ser enbart till sitt eget bästa utan till hela regionens. I Skåne nyttjar man regionens olika delar som draglok åt varandra för att stärka helheten. Där är det viktigt att alla tätorter och kommuner ser sig själva i ett större omland, som en pusselbit, säger Region Skåne.

När Region Skåne bildades 1999 beslutade man att satsa hårt på att rusta upp sina järnvägar. Den slitna Simrishamnsbanan (Ystad–Simrishamn) har därefter fått en åttafaldig resandeökning. Detta efter att banan blivit helsvetsad och elektrifierad. Man trafikerar orter med ett invånarantal som motsvarar Brokind och Bestorp. Orter som fått snabb Pågatågstrafik växer och befolkningen sprids jämnare över Skåne.

I Skåne har man förstått att uppskatta det vackra Österlen – det vill säga sydöstra Skåne. Denna del har tidigare fört en lite tynande tillvaro, men nu har utvecklingen vänt. Mycket beroende på just Pågatågstrafiken. Östergötlands Österlen kan sägas vara de södra och sydöstra delarna av länet. Vackra men med vikande befolkning. Om våra politiker har samma vidsynthet som i Skåne, skulle man verka för upprustning av regionbanor (Tjust och Stångådalsbanorna) och Finspång–Kimstad och stöda region Kalmar i dennas strävan att få riksdag och regering att snabba upp banornas trafik.

Östgötapolitikerna verkar rädda för att en satsning på våra regionbanor skulle hota bygget av Ostlänken.

Men det är snarare tvärtom. Med matarbanor till Linköping ökar ju underlaget för Ostlänkens tåg och därmed motivet att bygga banan. Om man därtill inte fördyrar Ostlänken genom dyra tunnelstationer så kan biljettpriset bli överkomligt för fler resenärer än om man bygger banan onödigt dyrt.

En avgörande fråga i sammanhanget är om våra politiker ser Östergötland som centrum för en större region, Sydöstra Götaland – eller ska vi enbart vara en satellit till Stockholm? Om vi samverkar med våra grannlän både åt syd och norr stärker vi vår egen region.

Vad säger Mats Johansson, ordförande i Region Östergötland (S). Ska vi nöja oss med att vara ett utkantslän till Stockholm? Eller ska vi bygga upp en stark bostads- och arbetsmarknad som omfattar hela Östergötland med omland? Har den fjärde storstadsregionen några ambitioner att följa region Skånes exempel? Eller är det enbart Linköping och Norrköping som ska växa på övriga kommuners bekostnad. Vill man tillämpa kommunal kannibalism eller solidaritet?