Debatt Svar på "Läraryrket måste stärkas", 19/2.

Alla skolor i kommunen ska ge våra elever en utbildning av hög kvalitet som ger dem bästa möjliga förutsättningar inför vidare studier och framtida yrkesval. För att nå detta mål behöver vi välutbildade, kompetenta och engagerade lärare.

Lärarnas huvuduppgift ska vara att undervisa. Idag får en lärare ägna alltför lite tid av sin arbetsdag till att planera och genomföra undervisning. Vi vill att uppgifter som ligger utanför lärarnas kompetensområde, men som är en naturlig del av skolans verksamhet, sköts av annan personal med rätt kompetens för de arbetsuppgifterna. Under 2019 kommer Allians för Linköping i ett första steg anställa heltidsmentorer på två grundskolor och två gymnasieskolor för att hjälpa till med de arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till lärarrollen.

Det är oerhört viktigt att Linköping såväl behåller som attraherar lärare att jobba i vår kommun. Lönen är en viktig faktor och sedan skolan kommunaliserades har lärares löner inte fått den utveckling som yrket förtjänar. Av den orsaken kommer vi att prioritera lärarna i kommunens löneöversyn.

Rektorerna har stora utmaningar med att rekrytera behöriga lärare vilket innebär att de ibland varit tvungna att anställa obehöriga lärare. Förutom förbättrad lön och arbetsmiljö vill vi komma åt denna problematik genom att utveckla vår samverkan med universitet och näringsliv, så att lärarstudenterna stannar i Linköpings kommun efter avslutade studier.

Att investera i lärarna är en ödesfråga för Linköpings skolor och våra elevers framtid. Därför satsar Allians för Linköping på att kommunen erbjuder bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö för yrkeskåren.

Åsa Wennergren (L)

kommunalråd med sektorsansvar för utbildning

Erik Östman (M)

ordförande barn- och ungdomsnämnden