Socialdemokraterna i Linköping anser att max 50 procent av omsorgen ska drivas i privat regi och vill tvångskommunalisera flera uppskattade privat drivna verksamheter. Socialdemokraterna signalerar med detta att privata omsorgsgivare håller lägre kvalitet än kommunala. Fakta visar annorlunda.

Socialstyrelsen har jämfört kommunala och privat drivna äldreboende och kom fram till att det inte finns några entydiga skillnader i kvaliteten. De kommunalt drivna äldreboendena har något högre personaltäthet och andel utbildad omsorgspersonal. Men på de privat drivna äldreboendena finns fler sjuksköterskor, lägre personalomsättning och de anställda har närmre till sin chef. Socialstyrelsen bedömde också att de privat drivna äldreboendena är bättre på att förebygga trycksår, fall och undernäring samt på genomgångar av de äldres läkemedel.

En rapport från Health Navigator, genomförd under 2011 och första halvåret 2012, visar att i två av tre upphandlingar erbjuder privata företag bättre kvalitet än det kommunala anbudet, enligt kommunernas bedömning. Bara för några veckor sedan skrev två forskare från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi att äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar och att grova generaliseringar om vinstsyftande utförare inte kommer de äldre till gagn. Vore det inte bra om Socialdemokraterna även förhöll sig till sådan fakta innan de beslutar om framtiden för omsorgsföretagen i Linköping?

Ofta framhålls de privata vård- och omsorgsföretagen som sämre arbetsgivare, men även här visar flera undersökningar en annan bild. Medarbetarna i privata vård- och omsorgsföretag är sjukskrivna i mindre utsträckning än de offentligt anställda. Det kan säkert till stor del hänga ihop med att privatanställd personal är nöjdare med sin arbetsgivare än de som arbetar i offentlig regi. Jobbhälsobarometern visar bland annat att anställda i privata vård- och omsorgsföretag upplever i högre grad att de kan påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras. De är även mer nöjda med samarbetet med sin närmaste chef, arbetsbelastningen och sin lön.

Trots att privata omsorgsgivare helt uppenbart bidrar med mycket positivt vill Socialdemokraterna alltså stänga ner delar av vår verksamhet. Hoten mot mångfald och valfrihet i välfärden har sannolikt aldrig varit större. Därför har vi startat ett upprop som uppmärksammar hur Sveriges alla 11 000 företag och 160 000 medarbetare inom vård och omsorg bidrar till välfärden. Med uppropet ”Vi gör skillnad!” hoppas vi nyansera gamla myter och vanföreställningar om vår bransch. Vi tycker att Linköpings äldre och omsorgstagare förtjänar en välfärd där olika utförare, oavsett driftsform, samarbetar för att utveckla framtidens omsorg.